เปิดผลสำรวจอัตราว่างงานคนไทย  พบ เด็กจบ ป.ตรี เตะฝุ่นเพียบ!

PPTV HD 36 อัพเดต 14 พ.ย. 2562 เวลา 08.18 น. • เผยแพร่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 08.01 น.
เปิดผลสำรวจอัตราว่างงานคนไทย  พบ เด็กจบ ป.ตรี เตะฝุ่นเพียบ!
สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจภาวะการทำงานคนไทย   พบคนว่างงาน 3.55 แสนคน ผู้ชายตกงานมากกว่าผู้หญิง มากสุดกลุ่มอายุ 15-24 ปี

หลังจากนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยผลสำรวจพบว่า มี บัณฑิตตกงานมากถึง 370,000 คน และในเดือนมีนาคม 2563 หรือในอีก 4 เดือนข้างหน้า จะมีบัณฑิตกำลังจะจบจากมหาวิทยาลัยอีก 3 แสนคน ซึ่ง 50 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะตกงาน ทำให้มีบัณฑิตกำลังจะตกงานรวมกว่า 5 แสนคนนั้น

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> ก.อุดมศึกษาฯ คาด บัณฑิตตกงานกว่า 5 แสนคน

ล่าสุดวันที่ 14 พ.ย.2562  สำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไทย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ว่า  ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปมีจำนวน 56.66 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 37.44 ล้านคน  โดยเป็นผู้มีงานทำ 37 ล้านคน เป็นผู้ว่างงาน 0.35 ล้านคน ผู้รอฤดูกาลอีก 0.09 ล้านคน  และอีกกลุ่มเป็นผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 19.22 ล้านคน ซึ่งแบ่งเป็นทำงานที่บ้าน 5.67 ล้านคน เรียนหนังสือ 4.31 ล้านคน และอื่นๆ อีก 9.24 ล้านคน  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ ม.ค. 62 คนไทยว่างงาน 3.9 แสนคน

สรุป คือ เดือนตุลาคม พ.ศ.2562   มีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานทั้งสิ้น 37.44 ล้านคน  ซึ่งประกอบด้วยคนมีงานทำ 37 ล้านคน และมีคนว่างงานอยู่ 3.55 แสนคน และผู้รอฤดูกาลอีก 8.65 หมื่นคน  ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 6 แสนคน (จาก 37.60 ล้านคน เป็น 37 ล้านคน) ผู้ว่างงานลดลง 2.9 หมื่นคน( จาก 3.84 แสนคน เป็น 3.55 แสนคน)

ทั้งนี้ หากแบ่งการมีงานทำสำหรับคน 37 ล้านคน พบว่า ส่วนใหญ่อาชีพอันดับหนึ่งคือ เกษตรกรรม  รองลงมาคือ การขายส่ง การผลิต ที่พักแรม การก่อสร้าง บริหารราชการ การขนส่ง การศึกษา บริการอื่นๆ กิจกรรมการบริหาร ตามลำดับ

ส่วนผู้ว่างงานจำนวน 3.55 แสนคน แบ่งเป็นภาคเหนือร้อยละ 1.2  ภาคกลางร้อยละ 1.1 ภาคใต้ร้อยละ 1.4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.7 และกรุงเทพฯร้อยละ 0.5

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่างงาน 3.55 แสนคน เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.70 แสนคน และเคยทำงานมาก่อน 1.85 แสนคน ส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการและการค้าภาคการผลิต และภาคเกษตรกรรม ตามลำดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> ผลักดันกฎหมายเพิ่มเงินช่วยเหลือคนตกงาน!

ส่วนระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ว่างงาน เดือน ต.ค.2562 พบว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 1.47 แสนคน(อัตราการว่างงานร้อยละ 1.7) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.3 หมื่นคน(ร้อยละ 1.1) ระดับประถมศึกษา 6.0 หมื่นคน(ร้อยละ 0.7)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5.6 หมื่นคน(ร้อยละ 0.9) และไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษา 1.9 หมื่นคน(ร้อยละ 0.3)

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า ผู้ว่างงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ลดลง 4.2 หมื่นคน ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษาลดลง 1.2 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลดลง 6.0 พันคน ในขณะที่ระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 2.1 หมื่นคน และระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 1.0 หมื่นคน

ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศ  พบว่า เพศชายมีอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิง โดยอัตราการว่างงานของเพศชาย ร้อยละ 1.0 และเพศหญิงร้อยละ 0.9  หากเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานเพศชาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.9 เป็นร้อยละ 1.0 แต่เพศหญิง อัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 0.9

ขณะที่กลุ่มอายุนั้น พบว่า วัยเยาวชนหรือผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 5.3  ซึ่งปกติในกลุ่มนี้ อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้น) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.1 เป็นร้อยละ 5.3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> นิสิตจบใหม่ “หวั่น” อัตราการว่างงานกว่าแสนคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> กระทรวงแรงงานเร่งตั้งศูนย์แก้ปัญหาปริญญาตรีว่างงาน

 

 

ดูข่าวต้นฉบับ