เปิดประวัติ“สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์”รมว.พลังงานคนใหม่

ไทยโพสต์ อัพเดต 06 ส.ค. เวลา 11.27 น. • เผยแพร่ 06 ส.ค. เวลา 11.27 น. • ไทยโพสต์

6 ส.ค. 2563 -  ประกาศราชกิจจาประกาศแต่งตั้ง “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” นั่งรองนายก-รมว.กระทรวงพลังงาน หลังลาออกจากตำแหน่งใน ปตท. เมื่อ 23 ก.ค. 63 ตามราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 1.นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง 2.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 3.นายอนุชา นาคำศัย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 4.นายปรีดี ดาวฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 5.นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6.นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 7.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน 

ทั้งนี้นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งกรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สุดท้ายเมื่อวันที่ 23 ก.ค.2563 ก่อนเข้ารับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี(ครม.) ประยุทธ์ชุดใหม่ล่าสุด  โดยก่อนหน้านี้ได้ทำงานในประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนก.พ.2559- มิ.ย.2563 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนก.ย.2557-มิ.ย.2563 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อต.ค.2557-ก.ย.2562  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อ ต.ค. 2557 – ก.ย.2562 

 นายสุพัฒนพงษ์ เคยเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 3/2558 (นธป. 3) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12/2557 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 50) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. 20) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ) ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น  

ดูข่าวต้นฉบับ