เที่ยวเรียนรู้ เสริมสุขภาพดี ที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตดี จังหวัดขอนแก่น

รักบ้านเกิด อัพเดต 08 ก.ค. เวลา 07.23 น. • เผยแพร่ 08 ก.ค. เวลา 07.23 น. • รักบ้านเกิด.คอม

เดินทางจากจังหวัดขอนแก่น ด้วยเส้นทาง ถนนขอนแก่น - อุดรธานี แล้วเลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าเข้าสู่ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ตั้งศูนย์ 27 (ศูนย์ค้ำคูน) หมู่ 9 บ้านแหลมทอง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250

Plant/7505_1.jpg

ความชำนาญพิเศษ/จุดเด่นของศูนย์ฯ :
ด้านการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองสู่การมีสุขภาพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี การจัดการกลุ่มและจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนา เป็นประชาคมระดับต่างๆ การสร้างแผนปฏิบัติการการผลิตทางการเกษตรและการนาแผนไปปรับใช้ เพื่อแก้ปัญหาของตนเองและชุมชน
ประสบการณ์ :
พญ.ทานทิพย์จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประจักษ์ว่าชีวิตของหมอชนบทนั้นสามารถสร้างคุณูปการได้ จึงทางานพัฒนาชุมชน อยู่ที่อำเภอเล็กๆ ในจังหวัดขอนแก่น มานานกว่า 20 ปี ได้ทุ่มเวลาและความรู้ ความสามารถให้กับการพัฒนาบริการของโรงพยาบาลอุบลรัตน์ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้าน และขยายขอบข่ายการทางานออกไปด้วยการก่อตั้งมูลนิธิค้ำคูณ และเปลี่ยนเป็น มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตดีจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนให้ผู้อาวุโสในชุมชนที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นแกนนาในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการพึ่งตนเองและพึ่งกันเอง จนเกิดเครือข่ายขยายออกไปทั้งภาคอีสาน พญ.ทานทิพย์ได้ลาออกจากราชการตั้งแต่ปี 2539 เพื่อมาทางานให้กับมูลนิธิอย่างเต็มที่ และเป็นแพทย์อาสาสมัครของโรงพยาบาลอุบลรัตน์
รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ
- ปี 2550 รางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทบุคคลจากบริษัทปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย จำกัด 94

Plant/7505_2.jpg

ประวัติการก่อตั้งและความเป็นมาของศูนย์ฯ :
มูลนิธิพัฒนาชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตดี จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ภายใต้ การสนับสนุนด้านการเงินจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศออสเตรเลีย จากนั้นได้ระดมทุนทั้งจากผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีความศรัทธา ในการทำงานเพื่อเป็นทุนในการจดทะเบียนมูลนิธิ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งองค์กรชาวบ้าน โดยทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาร่วมกับศูนย์ค้ำคูณ เช่น ตลาดปลอดสารพิษ ศูนย์ผ้าฝ้ายผ้าไหม ผลไม้แปรรูป สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี 2550
หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเองภาคประชาชน สอนเกี่ยวกับหลักการ พึ่งตนเอง รู้เหตุแห่งทุกข์ และวิธีการดับทุกข์ร่วมกัน การทำเกษตรผสมผสานเพื่อการมีอยู่มีกิน และหลักสูตรฟื้นฟูผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และการมีสุขภาวะดี เพื่อให้เกิด การสร้างเครือข่าย และประสานการดาเนินงานระหว่างเครือข่าย
 

Plant/7505_3.jpg

ความพร้อมของศูนย์ฯ :
ศูนย์ใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลอุบลรัตน์ เป็นสถานที่จัดฝึกอบรม ที่สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมได้ประมาณ 70 คน สถานที่พักเป็นการพักแบบโฮมสเตย์โดยพักกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงทั้งหมู่บ้านสามารถรับเข้าพักได้ 70 หลังคาเรือน และมีแปลงของเกษตรต้นแบบเป็นสถานที่ในการศึกษา ดูงานและฝึกปฏิบัติทางการเกษตร มีอุปกรณ์และวัสดุสำนักงานพร้อมสำหรับให้การอบรม
------------------------ ------------------------
การติดต่อ :
ชื่อ-สกุล : พญ.ทานทิพย์ ธารงวรางกูร
ที่อยู่ : 27 (ศูนย์ค้าคูน) หมู่ 9 บ้านแหลมทอง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
โทรศัพท์ : 0-4344-6112-3, 0-4344-6341- 089-8959995
โทรสาร : 0-4344-6112
Email address : scdfkk @yahoo.com

ดูข่าวต้นฉบับ