เทียบฟอร์ม โชว์วิสัยทัศน์ ลุ้นสรรหาอธิการบดี ม.เกษตรฯ

Prachachat อัพเดต 26 มิ.ย. เวลา 07.27 น. • เผยแพร่ 17 ก.ย 2562 เวลา 08.29 น.
สรรหาอธิการฯม.เกษตร30-1P1

ภายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรองรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตำแหน่งอธิการบดีรวม 11 รายไปแล้วนั้น จากนั้นจะดำเนินการให้ผู้สมัครทั้งหมดได้แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อจากนี้ ท่ามกลางความท้าทายนั่นคือ การแข่งขันในธุรกิจการศึกษาที่สูงมาก พร้อมทั้งการรับมือกับภาวะนักศึกษาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ทำให้ที่นั่งเรียนล้นระบบ และการรับมือกับการพัฒนาเทคโนโลยี (disruptive) ที่ทำให้ช่องทางการเรียนรู้มากขึ้น และไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น

สำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งอธิการบดี ม.เกษตรฯ ครั้งนี้ มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 11 ราย คือ 1) รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ 2) นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ 3) รศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ 4) รศ.บัญชา ขวัญยืน 5) รศ.บดินทร์ รัศมีเทศ 6) นายวิชัย วิศวกุลวาณิช 7) รศ.ศศิวิมล มีอำพล 8) ศ.สุภา หารหนองบัว 9) ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกูล 10) รศ.สมเกียรติ สายธนู และ ศ.อภินันท์ สุประเสริฐ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้สมัครทั้งหมดจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านระบบถ่ายทอดสดภายในไปแล้ว

ขั้นตอนต่อไปคือ เข้าสู่รอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งจะสัมภาษณ์ทีละคน หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความเหมาะสม และข้อมูลอื่น ๆที่คณะกรรมการต้องการเพิ่มเติมของผู้สมัครแต่ละคน ซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งยังมาจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมกับการสัมภาษณ์ แล้วจึงพิจารณาผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เหลือ 3 คน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องสรุปความเห็น ความเหมาะสม ประกอบผลการพิจารณาและผลงานด้านการบริหารของผู้ที่ผ่านการพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนต่อไป

ปัจจุบันตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รักษาการโดยนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งอธิการบดีในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันนายจงรักเป็นอาจารย์ภาควิชาวนวิทยา คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานด้านการบริหาร คือ เป็นหัวหน้าโครงการบูรณาการวิจัย จาก 7 คณะ คณะเกษตร วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น สนับสนุนโครงการคุ้งบางกระเจ้า ผลงานส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ป่าด้วยการบูรณาการด้วยแนวทางต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเข้าร่วมการวิจัยในระดับนานาชาติด้วย

ถัดมาคือ“รศ.บัญชา ขวัญยืน” ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ เมื่อพิจารณาจากผลงานการบริหารช่วงที่ผ่านมา เช่น ส่งเสริม
การทำวิจัยสังกัดศูนย์เครื่องจักรกลทางการเกษตรแห่งชาติ รวมถึงขึ้นเป็นระดับหัวหน้าโครงการวิจัยภายใน 1 ปี หลังเข้ามาบริหารในปี 2560 เคยยื่นเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในนามอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำ ให้ดำเนินการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำของประเทศ และจัดทำยุทธศาสตร์น้ำชาติ พ.ศ. 2558 ยังเป็นแกนนำในการคัดค้านโครงการน้ำ 3.5 แสนล้านอีกด้วย

ขณะที่ “รศ.เจริญศักดิ์ ศาลากิจ” ที่มีแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของภาครัฐ กำหนดทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยให้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา สร้างคน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ รวมไปจนถึงการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมเกษตรแปรรูปและเกษตรอัจฉริยะ เป็น ม.เกษตรฯ เป็นเสมือนฐานอนาคตของการพัฒนาประเทศอีกด้วย

มาที่รองศาสตราจารย์“ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ” ต้องการสร้างให้ ม.เกษตรฯ เป็นมหาวิทยาลัยที่มากด้วยศักยภาพ และบรรยากาศการทำงานด้านนานาชาติทุกระดับ ต่อยอดขยายผลความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติและสร้างความเชื่อมั่นบนเวทีโลก พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย พัฒนาศูนย์กลางด้านการศึกษาในอาเซียนและในเอเชีย รวมไปจนถึงการพัฒนาทรัพยากรและระบบสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“รศ.ศศิวิมล มีอำพล” ต้องการพัฒนาให้ ม.เกษตรฯ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการในระดับสากล เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ และการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ด้าน ศ.สุภา หารหนองบัว ที่วางนโยบายการบริหารไว้ 7 ด้าน เช่น ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงทั้งระดับประเทศและในระดับสากล สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และหลักสูตรอนาคตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างและผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่การพัฒนานวัตกรรมและการบริการทางวิชาการ ฯลฯ

ส่วน “ผศ.สุริยัน ธัญกิจจานุกูล” ต้องการพัฒนาสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน พัฒนาวิชาการระดับสากล เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินการตามภารกิจ และการใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร

และ “รศ.สมเกียรติ สายธนู” มีเป้าหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานระดับโลก มีความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความผาสุก

ขั้นตอนการสรรหา

หลังจากให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ในรอบทั่วไปแล้ว หลังจากนั้นจะเข้าสู่การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 22 กันยายน จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ จะรายงานผลการสรรหา

ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบและดำเนินการพิจารณาต่อไปในการประชุมสภามหาวิทยาลัย จากนั้นจะมีหนังสือเชิญผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าภายในเดือนกันยายนนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะสามารถดำเนินการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ที่สมควรเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

ดูข่าวต้นฉบับ