เช็คสถานะกองทุนประกันสังคม หลังนายกฯมีแนวคิดจะเอาเงินมาปล่อยกู้

workpointTODAY อัพเดต 15 พ.ย. 2562 เวลา 11.31 น. • เผยแพร่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 11.30 น. • Workpoint News
เช็คสถานะกองทุนประกันสังคม หลังนายกฯมีแนวคิดจะเอาเงินมาปล่อยกู้

จากกรณีนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการถึงสำนักงานประกันสังคม เรื่องการบริหารจัดการเงินกองทุน Workpoint News เช็คสถานะล่าสุดของกองทุนประกันสังคม ณ ไตรมาส 3 ปีนี้

ใน รายงานผลสถานะกองทุนประกันสังคมไตรมาส 3 ปี 2562 กองทุนประกันสังคม เริ่มจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาล ตั้งแต่ ปี 2534

ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2562 เงินกองทุนประกันสังคม มีจำนวน 2,177,473 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • เงินกองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน 4 กรณี (เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย) 120,776 ล้านบาท
  • เงินกองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน 2 กรณี (สงเคราะห์บุตร และชราภาพ) จำนวน 1,861,643 ล้านบาท

ในส่วนของ 1 และ 2 ต้องสำรองเงินไว้สำหรับภาระการจ่ายประโยชน์ทดแทนในอนาคต

  • เงินกองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จำนวน 181,641 ล้านบาท
  • เงินกองทุนในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 13,412 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีการจัดสรรเงินกองทุนไปลงทุนทั้งสิ้น 2,055,040 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 94.38 ของเงินกองทุนสะสมทั้งหมด

ดูข่าวต้นฉบับ