เจ้าอาวาสมี 3 ฐานะต้องทำให้สมบูรณ์

ไทยรัฐออนไลน์ - ในประเทศ อัพเดต 18 ก.ย 2562 เวลา 02.23 น. • เผยแพร่ 18 ก.ย 2562 เวลา 02.23 น.
ภาพไฮไลต์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 จำนวน 212 วัด พร้อมทั้งประทานพระโอวาท ตอนหนึ่งว่า ท่านทั้งหลายย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าศูนย์กลางของชุมชนได้แก่วัด วัด คือ หลักชัยและหลักใจของชาวบ้าน อีกทั้งเป็นมงคลสถานที่ช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี จากการรวมกลุ่มกันเล็กๆในชุมชนไปสู่ภาพรวมอันยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่า ประเทศไทย ท่านเจ้าอาวาสทั้งหลายจึงพึงสำนึกในหน้าที่อยู่เสมอว่าท่านมีภารธุระอันยิ่งใหญ่ ทั้งในฐานะสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ต้องประพฤติตนให้เคร่งครัดอยู่ในพระธรรมวินัย และมีหน้าที่ดำรงพระศาสนาด้วยการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาให้ดำรงคงมั่นอยู่บนโลก

ทั้งในฐานะพระภิกษุซึ่งเป็นสมาชิกแห่งคณะสงฆ์ไทย ที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติทางคณะสงฆ์ ทั้งในฐานะผู้นำของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในชุมชน ซึ่งต้องมีศิลปะในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรให้อยู่ในครรลองอันดีงาม และโน้มน้าวใจชาวบ้านให้เป็นสุจริตชน เป็นพลเมืองดี ฐานะทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ ล้วนเป็นฐานะที่ท่านสมภารเจ้าวัดได้ดำรงอยู่แล้ว ขอให้ท่านน้อมนำโอกาสพิเศษที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานี้มาเตือนใจตนเอง ว่าท่านได้ทำหน้าที่สมฐานะที่ท่านดำรงอยู่แล้วหรือยัง และจะพยายามพัฒนาตนให้ทำหน้าที่นั้นๆโดยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นได้อย่างไร.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ