เคาะ 4-5 พ.ย. เป็นวันหยุดพิเศษ คุ้มกันประชุมอาเซียน

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 07.26 น.

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเห็นควรเสนอให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อ บรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 

 

รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นําต่างประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจ แต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดเป็นวันหยุดให้ สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีไป นอกจากนี้ ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการสําคัญในวันหยุดดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือ เลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดําเนินการ ตามที่เห็นสมควร โดยมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการประชาชน

ดูข่าวต้นฉบับ