เคาะแล้ว!ราคาทัวร์ขั้นต่ำ  ตลาดเอเซียพันบาทต่อคืน

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 10.07 น.

ตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและเป็นธรรมของนักท่องเที่ยว ป้องกันนักท่องเที่ยวถูกเอารัดเอาเปรียบด้านราคาสินค้าและการให้บริการนำเที่ยวต่างๆ

ได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวดำเนินการตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวจัดบริการนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว

โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด โดยพิจารณาแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว รวมถึงกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ในคราวการประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เกี่ยวกับแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำ กรมการท่องเที่ยวได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยว

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการการกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยว 3 ประเภท ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวภายในประเทศเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนี้ คณะอนุกรรมการยกร่างอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จะนำรายละเอียดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำไปพิจารณาเพื่อยกร่างเป็นอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

สำหรับอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำ ตามมติที่ประชุมเห็นชอบ มีรายละเอียดดังนี้

1. อัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการ 3 วัน 2 คืน ต่อคน อยู่ที่ 1,600 – 9,000 บาท ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

2. อัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับการนำนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยแบ่งประเภทและกำหนดราคามาตรฐานขั้นต่ำ ดังนี้

- ตลาด AEC ราคามาตรฐานขั้นต่ำ 800 บาท ต่อคน ต่อคืน
- ตลาดเอเชีย ราคามาตรฐานขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อคน ต่อคืน
- ตลาดอื่นๆ ราคามาตรฐานขั้นต่ำ 1,500 บาท ต่อคน ต่อคืน

3. อัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำสำหรับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำกรณีไม่พักค้างคืน วันละ 300 บาท ต่อคน และกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวขั้นต่ำกรณีพักค้างคืน คืนละ 600 บาท ต่อคน โดยรวมค่าบริการที่พักและพาหนะเดินทางภายในประเทศด้วยแล้ว

ดูข่าวต้นฉบับ