อนาคตใหม่ โต้ กกต. ทำคดีเงินกู้พรรคแบบมีธงหรือไม่ ขู่ฟ้องหากพบเจตนาไม่สุจริต

THE STANDARD อัพเดต 06 ธ.ค. 2562 เวลา 06.29 น. • เผยแพร่ 06 ธ.ค. 2562 เวลา 06.29 น. • thestandard.co
อนาคตใหม่ โต้ กกต. ทำคดีเงินกู้พรรคแบบมีธงหรือไม่ ขู่ฟ้องหากพบเจตนาไม่สุจริต
อนาคตใหม่ โต้ กกต. ทำคดีเงินกู้พรรคแบบมีธงหรือไม่ ขู่ฟ้องหากพบเจตนาไม่สุจริต

วันนี้ (6 ธันวาคม) พรรคอนาคตใหม่ ออกเอกสารข่าว (Press Release) กรณีเงินกู้พรรค ระบุว่า ตามรายงานข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 มีใจความว่า กรณีพรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถส่งเอกสารหลักฐานการกู้เงินจาก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 

 

ที่ประชุม กกต. เห็นว่าเอกสารที่ กกต. ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นเอกสารที่มีอยู่ในครอบครองของพรรคอนาคตใหม่อยู่แล้ว และถือเป็นประโยชน์ของพรรคอนาคตใหม่ที่จะยืนยันให้ กกต. เชื่อว่ามีการกู้เงินจริง เมื่อพรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ถือเป็นผลเสียต่อพรรคอนาคตใหม่เอง ดังนั้น กกต. จึงมีมติตัดพยานหลักฐานที่เหลือ และ กกต. จะพิจารณาเอกสารที่พรรคอนาคตใหม่ส่งมาบางส่วนนั้น พรรคอนาคตใหม่ขอโต้แย้งดังนี้

 

1. กกต. ได้ออกหมายเรียกพยานเอกสารจำนวนหลายรายการ ทั้งๆ ที่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหา และพรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่งพยานเอกสารบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินให้แก่ กกต. ทั้งสิ้นแล้ว อันได้แก่ สัญญากู้เงินและหลักฐานการชำระหนี้เงินกู้ เอกสารเหล่านี้ เป็นหลักฐานสำคัญว่ามีการชำระหนี้เงินกู้จริง ซึ่งชำระเข้าบัญชีธนาคารของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา

 

2. เอกสารที่พรรคอนาคตใหม่ยังมิได้จัดส่งให้ กกต. นั้น ล้วนเป็นเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินทั้งสิ้น เป็นที่น่าสังเกตว่า กกต. ได้เรียกเอกสารทั้งปวงโดยที่ กกต. ก็ไม่รู้ว่าจะนำเอกสารดังกล่าวไปดูในประเด็นอะไร จึงมีหมายเรียกเอกสารทางการเงินในลักษณะกวาดกองเอกสารทั้งปวง ที่ พ.ร.ป. พรรคการเมืองกำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำขึ้นและรายงานต่อ กกต. ปีละครั้งภายในเดือนเมษายนของปีปฏิทินถัดไป เป็นเอกสารตามหมายเรียก อันได้แก่

 

   ก. บัญชีรายวันและแสดงรายได้หรือรายรับและแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย

   ข. บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค

   ค. บัญชีแยกประเภท

   ง. บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

  

กกต. เรียกเอกสารดังกล่าวของวันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยทำเป็นสำเนาและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้า

  

พรรคอนาคตใหม่ขอเรียนว่า ตามวิสัยและพฤติการณ์ กกต. เรียกให้ส่งเอกสารดังกล่าว โดยไม่คาดหมายว่าจะใช้ประโยชน์จากเอกสารดังกล่าวจริง และไม่คาดหมายว่าพรรคอนาคตใหม่จะส่งเอกสารให้แก่ กกต. ได้ทันหรือไม่ เพราะ กกต. กำหนดระยะเวลาส่งเอกสารสั้นอย่างยิ่ง กล่าวคือ สั่งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และต่อมาเมื่อพรรคอนาคตใหม่แจ้งส่งเอกสารบางรายการและผัดส่งเอกสารบางรายการ กกต. ก็ขยายระยะเวลาให้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ทั้งๆ ที่ทราบดีอยู่แล้วว่าเอกสารดังกล่าวจะจัดส่งให้ กกต. ได้ พรรคอนาคตใหม่จะต้องได้รับการตรวจรับรองความถูกต้องจาก ‘ผู้ตรวจบัญชี’ เสียก่อน ซึ่งมีกำหนดตรวจปีละ 1 ครั้ง ก่อนส่งยื่นบัญชีประจำปีให้แก่ กกต.

 

การที่ กกต. เร่งรัดเอกสารดังกล่าว โดยไม่นำพาว่าจำนวนปริมาณของเอกสารที่ต่อให้ทำสำเนาทั้งวันทั้งคืน และลงลายมือชื่อทั้งวันทั้งคืน ก็ไม่อาจจัดสำเนาได้ทันระยะเวลาที่กำหนด (ย้ำว่า ‘สำเนาเอกสาร’) กล่าวได้ว่าเอกสารทั้ง 4 รายการแต่ละเดือน เทียบกับปีที่ผ่านมา เมื่อบรรจุลงแฟ้มความจุขนาดสันหนา 3 นิ้ว ข้อมูลเอกสารดังกล่าวจะมีจำนวนประมาณ 10 แฟ้มต่อ 1 เดือน จะเห็นได้ว่า กกต. แสร้งเรียกเอกสารที่พรรคอนาคตใหม่ต้องจัดทำส่งให้ กกต. อยู่แล้วในแต่ละปีภายในเดือนเมษายนของปีปฏิทินถัดไป โดยสร้างภาระให้พรรคอนาคตใหม่จัดทำบัญชีรายการดังกล่าวให้เสร็จภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จึงแสดงให้ตั้งเป็นปัญหาได้ว่า เป็นการใช้อำนาจโดยสุจริตหรือไม่

 

3. การที่ กกต. ไม่วินิจฉัยว่าการกู้ยืมเงินและมีการชำระหนี้เงินกู้กันจริง ตามเอกสารที่พรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่งให้ กกต. แล้วชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ในทางตรงข้าม กกต. กลับเรียกเอกสารบัญชีของพรรคอนาคตใหม่ โดยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการกู้ยืมเงินกู้ และโดยที่ กกต. ยังไม่เคยแจ้งข้อกล่าวหาต่อพรรคอนาคตใหม่ หรือ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในเรื่องนี้ ฉะนั้นการตัดพยานของผู้ถูกกล่าวหา สามารถกระทำได้หรือไม่ ทั้งๆ ที่คดีนี้ยังไม่เริ่มการสอบสวนแต่อย่างใด ยังไม่มีผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ต้องหาแต่อย่างใด พรรคอนาคตใหม่ขอตั้งข้อสังเกตว่า จากเนื้อข่าวของที่ประชุม กกต. ดังกล่าว ส่อธงคำตอบบางประการของ กกต. หรือไม่ อย่างไร และการอาศัยช่องว่างของกระบวนการสืบสวนเรียกพยานเอกสารในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบุคคลที่จะถูกกล่าวหาเช่นนี้ชอบธรรมเพียงใด และเป็นการตัดสิทธิ์ให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองของผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่

  

ในท้ายนี้ พรรคอนาคตใหม่ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่พบว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดทั้งทางแพ่งและอาญา

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

ดูข่าวต้นฉบับ