อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาสรุปความผิด'ทอน'3กรรม รวมโทษจำคุกไม่เกิน 18 ปี

ไทยโพสต์ อัพเดต 21 ก.พ. เวลา 15.41 น. • เผยแพร่ 21 ก.พ. เวลา 15.41 น. • ไทยโพสต์

21  ก.พ.63-  นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chuchart Srisaeng ระบุว่า …..พรป.การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ …..มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอม ให้พรรคการเมืองเสนอรายช่ือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี …..กกต.กำลังสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแก่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรณีที่ถือครองหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

…..พรป. พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ …..๑. มาตรา ๑๒๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี …..๒.มาตรา ๑๒๖ ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น

…..วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า การที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน ๑๙๑ ล้าน ๒ แสนบาท เป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๖๖ และการที่พรรคอนาคตใหม่รับเงินกู้ยืมเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ …..นายธนาธรโดยส่วนตัวเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา ๑๒๔ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดห้าปี …..นายธนาธรในฐานหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา ๑๒๖ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย

…..ส่วนกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่คนอื่นๆ เช่นนายปิยบุตร แสงกนกกุล นางสาวพรรณิการ์ วานิช เป็นต้น เข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา ๑๒๖ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วย

…..สรุปนายธนาธรเข้ามีความผิดรวม ๓ กรรม คือตาม พรป.การเลือกตั้ง มาตรา ๑๕๑ และพรป.พรรคการเมือง มาตรา ๑๒๔ กับมาตรา ๑๒๖ รวมโทษจำคุกไม่เกิน ๑๘ ปี.

 

ดูข่าวต้นฉบับ