"สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายจราจร พุธที่ 20 พฤศจิกายนนี้"

สวพ.FM91 อัพเดต 20 พ.ย. 2562 เวลา 01.44 น. • เผยแพร่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 13.26 น.

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายจราจร พุธที่ 20 พฤศจิกายนนี้" 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแล และการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสม ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ และมุ่งรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ มาตรา 140/2 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการยึดใบอนุญาตขับขี่ และการระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว , มาตรา 142/5 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และมาตรา 142/1 และ 142/5 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ 
ทั้งนี้ เพื่อให้การตรากฎหมายลำดับรอง เป็นไปอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยทั่วไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง โดยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นได้ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.00น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องบุณยะจินดา 3 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

ดูข่าวต้นฉบับ