สมเด็จพระบรมราชินีทรงเปิดงานฉลอง 50 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

The Bangkok Insight อัพเดต 07 ธ.ค. 2562 เวลา 14.22 น. • เผยแพร่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 14.22 น. • The Bangkok Insight
สมเด็จพระบรมราชินีทรงเปิดงานฉลอง 50 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วันที่ 7 ธันวาคม 2562  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และทรงรับการทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ กม.26 ถนนบางนา - ตราดอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ

การนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ ไปยัง THE SEAT OF WISDOM (รูปปั้นแม่พระ) ทอดพระเนตรศาลาจตุรมุขไพจิตร และเสด็จฯ เข้าสู่ห้อง KING และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย เปิดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ที่ห้อง QUEEN แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับ คณะภราดา กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ชุด

ต่อมาเสด็จฯ ไปยังชั้น 3 ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการความเป็นมา 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และทรงฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิต ที่ชั้น 6 แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากอาสนวิหารแห่งการเรียนรู้ ไปยัง วัดประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสด็จฯเข้าภายในวัดพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ภาวนาเริ่มพิธี ภราดา เดชาชัย ศรีพิจารณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้าฯ ถวายคำประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณ ภราดา ศิริชัย ฟอนซีกา กรรมการสภามหาวิทยลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้าฯ ถวาย พระมาลาดุษฎีบัณฑิต และผ้าประดับพระอังสา ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อถวายงานและแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด ตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

และยังคงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทย ด้วยพระปรีชาสามารถด้านต่างๆ อาทิ หลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ หลักสูตรการบินทหารบกอากาศยาน ปีกติดลำตัว ชั้นมัธยม ของโรงเรียนการบินทหารบก หลักสูตรการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ ทรงมีความสามารถผ่านการทดสอบ และได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป

โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลPPL(A) ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ส่งพระปรีชาสามารถด้านการบินบินกับเครื่องบินแบบ Cessna T แบบ Cessna T 41 แบบ CT-4Eและแบบ PC-9 ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ Boeing 737-400 และBoein 737-800 ซึ่งพระปรีชาสามารถด้านการบินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ ทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะด้านการบริหารเทคโนโลยีการบินระดับสูงทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง ทำให้การดำเนินงานตามแผนภารกิจต่างๆ เป็นไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

จากนั้นนักขับร้องเพลงแผ่นดินของเราถวายพระพร พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประกอบ วจนพิธีกรรม ถวายพระพร และนักขับร้องเพลง Shine Jesus Shine พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ถวายพระพร(Pontifical Blessing) นักขับร้องเพลง Power of Your Love ถวายพระพรเป็นอันเสร็จพิธี สมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ดูข่าวต้นฉบับ