ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิษณุโลก จัดโครงการเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชนตำบลบ้านมุง

คมชัดลึกออนไลน์ อัพเดต 02 ก.ย เวลา 17.00 น. • เผยแพร่ 02 ก.ย เวลา 17.00 น.

        
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกองหนึ่งใจ…เดียวกันฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้างมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” จัดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน ภายใต้แนวคิดโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563

         

 

กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย จำนวน 50 คน ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคมในพื้นที่ ทำจิตอาสาเก็บกวาดทำความสะอาดบนถนนและบริเวณภายในวัดบ้านมุง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
         

 

 

 

สำหรับโครงการนี้มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักในบทบาท หน้าที่ มีจิตสาธารณะ มีความรู้และทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนมีความสามารถในการคิดกิจกรรม โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม เพื่อร่วมแก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ชุมชน รวมถึงเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ในการทำงานร่วมกับ อพม. และเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานกระทรวง พม.
         

 

 

พลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมจะเป็นพลังร่วมกันดูแลชุมชนให้เข้มแข็งและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ดูข่าวต้นฉบับ