ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นักธุรกิจดังตระกูล 'ลีนุตพงษ์'

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 20.30 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๘๗๑/๒๕๖๒ กองบังคับคดีล้มละลาย3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ใจความว่าด้วย นางสาวนพนาฏ จิรชโยภาส โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ให้พิทักษ์ทรัพย์ ของนายวิเชียร หรือนายชยุต ลีนุตพงษ์ จําเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2489 แล้วดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคล ผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สิน ของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตาม มาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ดูข่าวต้นฉบับ