ศาลล้มละลายกลาง ประกาศพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นักธุรกิจ ตระกูล "ลีนุตพงษ์"

NATIONTV อัพเดต 22 ต.ค. 2562 เวลา 07.28 น. • เผยแพร่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 07.24 น. • Nation TV
ศาลล้มละลายกลาง ประกาศพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นักธุรกิจ ตระกูล ลีนุตพงษ์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๘๗๑/๒๕๖๒ กองบังคับคดีล้มละลาย3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ใจความว่าด้วย นางสาวนพนาฏ จิรชโยภาส โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ให้พิทักษ์ทรัพย์ ของนายวิเชียร หรือนายชยุต ลีนุตพงษ์ จําเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2489 แล้วดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคล ผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สิน ของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตาม มาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี ซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งตรวจได้จาก เว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เบญจา สุภานนท์เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ทั้งนี้ นายวิเชียร ลีนุตพงษ์ เคยเป็นผู้บริหารกลุ่ม ซีตรอง ภายใต้ชื่อ ดีเอดี ยนตรกิจ พร้อมกับการสร้างเครือข่ายแบรนด์ในมือรวมแล้วถึง 7 แบรนด์ ได้แก่ ซีตรอง, สโกด้า, เอ็มทีเอ็ม, สปายเกอร์, โพลาร์ซัน, เซียท และเดวา

ดูข่าวต้นฉบับ