ลาป่วยไม่ถึง 3 วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์! ตีความม.32 ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 01.47 น.

เพจเฟซบุ๊ก กฎหมายแรงงาน ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าด้วยเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.32 ตีความได้ว่า ลาป่วยไม่ถึง 3 วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ โดยได้ระบุข้อความไว้ว่า…

ลาป่วย "ไม่ถึง" ๓ วัน (คือลา 1 หรือ 2 วัน) ห้ามเรียกใบรับรองแพทย์

ถ้าลาป่วยตั้งแต่ 3 วัน นายจ้างอาจให้แสดงใบรับรองแพทย์ได้

ดังนั้น การลาป่วยตั้งแต่สามวันจึง "ต้องมี" ใบรับรองแพทย์ เพราะถ้านายจ้างให้แสดงใบรับรองแพทย์

แล้วไม่มี หรือไม่อาจชี้แจงได้ว่าทำไมไม่มี อาจเป็นเหตุให้นายจ้างอ้างว่าไม่ป่วยจริง และเลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาทำงานสามวันได้

ด้วยเหตุที่กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อยฯ เช่นนี้ นายจ้างจะออกกฎระเบียบให้ขัด หรือแย้งกับที่กฎหมายเขียนไว้ โดยเขียนว่าลาป่วย 1 ถึง 2 วันต้องมีใบรับรองแพทย์ย่อมเป็นโมฆะ เพราะเป็นการ "ต้องห้ามชัดแจ้ง" โดยผลของกฎหมาย(ม. ๓๒)

ที่มา : กฎหมายแรงงาน

ดูข่าวต้นฉบับ