ราชกิจจาฯ ประกาศ ใช้สำเนา-ภาพ ใบขับขี่ แทนใบจริงได้

สยามรัฐ อัพเดต 20 ต.ค. 2562 เวลา 02.07 น. • เผยแพร่ 20 ต.ค. 2562 เวลา 02.07 น. • สยามรัฐออนไลน์
ราชกิจจาฯ ประกาศ ใช้สำเนา-ภาพ ใบขับขี่ แทนใบจริงได้

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2562

โดยที่ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาให้สามารถแสดงใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบกบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตแทนการพกพาใบอนุญาตขับรถแบบเดิม ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ผู้ขับขี่ที่แสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนา ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนดให้ถือว่ามีใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางการแสดงใบอนุญาตขับรถ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้
“ใบอนุญาตขับรถ” หมายความว่า ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี

ข้อ 2 การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ ให้กระทำได้เฉพาะกรณีผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มี QR Code ซึ่งมีวิธีการแสดง ดังต่อไปนี้
(1) การแสดงใบอนุญาตขับรถโดยแสดงผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่ง
ทางบก ซึ่งทำให้ปรากฏภาพใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง
(2) การแสดงใบอนุญาตขับรถโดยแสดงจากภาพที่ได้จากการสั่งเก็บภาพ
(Capture) จากแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE ของกรมการขนส่งทางบก
(3) การแสดงใบอนุญาตขับรถบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นภาพใบอนุญาตขับรถที่ได้จากการถ่ายภาพใบอนุญาตขับรถ
(4) การแสดงใบอนุญาตขับรถที่ทำสำเนาเอกสารจากใบอนุญาตขับรถ โดยจะเป็นภาพขาวดำหรือสี ก็ได้

การแสดงใบอนุญาตขับรถตาม (2) (3) และ (4) ต้องปรากฏข้อมูลใบอนุญาตขับรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบใบอนุญาตขับรถ และต้องปรากฏเครื่องหมาย QR code ที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจรสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับรถได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562
พีระพล ถาวรสุภเจริญ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ที่มา : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การแสดงใบอนุญาตขับรถด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2562

ดูข่าวต้นฉบับ