ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 47 บุคคลขอสละสัญชาติไทย

The Bangkok Insight อัพเดต 17 ต.ค. 2562 เวลา 07.01 น. • เผยแพร่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 07.01 น. • The Bangkok Insight
ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 47 บุคคลขอสละสัญชาติไทย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเสียสัญชาติไทย ความว่า ด้วยบุคคลผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น หรือผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงไว้ถูกต้อง ย่อมสละสัญชาติไทยได้ ตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ อนุญาตให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยดังกล่าวสละสัญชาติไทยได้ ซึ่งมีผลให้บุคคลดังกล่าวเสียสัญชาติไทยโดยการสละสัญชาติไทย ตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ จํานวน ๔๗ ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ดูข่าวต้นฉบับ