ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกการล้มละลาย หนุ่มนามสกุลดัง "บุญรอด"

NATIONTV เผยแพร่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 22.42 น. • Nation TV
ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกการล้มละลาย หนุ่มนามสกุลดัง บุญรอด

19 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของจำเลย [คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๙๕๘/๒๕๕๘ นายพล บุญรอด]

จากรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายภาคภูมิ บุญรอด จําเลย เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แล้ว
ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และบุคคล ผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สิน ของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตาม มาตรา ๒๔/๑ แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา ๑๗๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี ซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งตรวจได้จาก เว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖
เบญจา สุภานนท์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของจำเลย โดยระบุว่า…

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า  ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ลงวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘   แจ้งว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  นายพล  บุญรอด  จําเลย  เมื่อวันที่   ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  นั้น 

บัดนี้  ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของ  นายพล  บุญรอด  จําเลย   เลขประจําตัวประชาชน  ๓-๓๐๒๑-๐๐๓๐๔-๗๗-๓  เกิดวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๔๘๐  ไม่ปรากฏอาชีพ  มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่  ๗๔  หมู่ที่  ๒๐  ตําบลหนองสาหร่าย  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ตามมาตรา  ๑๓๕  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  ๒๔๘๓  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  แล้ว

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ภาคภูมิ  ภู่พันธ์ศรี  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ดูข่าวต้นฉบับ