ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อกำหนดห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่สุจริต

ช่อง 7 อัพเดต 19 ก.ย 2562 เวลา 02.52 น. • เผยแพร่ 19 ก.ย 2562 เวลา 02.52 น. • Ch7
ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อกำหนดห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่สุจริต
ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อกำหนดห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่สุจริต

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 ลงนามท้ายประกาศโดย นุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญการ ห้ามวิจารณ์ศาลโดยไม่สุจริตนับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 6 ซึ่งกำหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจออกข้อกำหนด ระเบียบ หรือประกาศของศาล โดยการออกข้อกำหนดหรือระเบียบดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และมาตรา 28 ซึ่งกำหนดให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจออกข้อกำหนดศาลเกี่ยวกับการพิจารณาคดีได้แต่ข้อกำหนดที่ออกมาจะต้องไม่ขัดกับพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาฯ
ในข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้บุคคลที่เข้ามาในที่ทำการศาล หรือเข้าฟังการไต่ส่วนของศาลต้องประพฤติตัวตามที่ศาลกำหนด มิเช่นนั้นจะถือเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล เช่น  ข้อ 8 (7) ห้ามแถลง ชี้แจง แจกจ่ายเผยแพร่ ให้สัมภาษณ์หรือพูดออกอากาศในบริเวณศาล ที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อการพิจารณาคดี โดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อกำหนดข้อที่ 9 ระบุว่า ศาลอาจออกคำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด กระทำการหรืองดเว้นการกระทำเพื่อให้การพิจารณาคดีดำเนินไปอย่างสงบเรียบร้อยและรวดเร็ว
เว็บไซต์ด้านกฎหมายชื่อดังแห่งหนึ่งตั้งข้อสังเกตุ ในข้อที่ 10 ที่กำหนดให้“ห้ามบิดเบือน”ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่งศาล หรือวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่สุจริต หรือใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคาย, เสียดสี, ปลุกปั่นยุยงหรืออาฆาตมาดร้าย
ข้อกำหนดฯในข้อที่ 10 มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกับมาตรา 38 วรรคสาม ของ พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญฯ แต่ใน พ.ร.ป.กำหนดว่า “การวิจารณ์คําสั่งหรือคําวินิจฉัยคดีที่กระทําโดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยคําหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ไม่มีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล” ข้อนี้ผู้ถูกตั้งข้อกล่าวหาละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ อาจยกมาเป็นข้อต่อสู้ในกรณีที่ตัวเองถูกตั้งเรื่องละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญได้

ดูข่าวต้นฉบับ