ย้อนไทม์ไลม์ "เงินอุดหนุนบุตร"

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดต 10 ส.ค. เวลา 03.12 น. • เผยแพร่ 10 ส.ค. เวลา 18.00 น. • Thansettakij

จุดเริ่มต้นของเงินอุดหนุนบุตร เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2558 โดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เริ่มดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นการให้เงินช่วยเหลือแก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐาน และเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิด เป็นมาตรการให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบหลักการและให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิด ในปีงบประมาณ 2558 รายละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน ให้แก่ เด็กที่เกิดระว่างวันที่  1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 30 กันยายน 2559 และ มีสัญชาติไทย ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม ไม่ได้รับสวัสดิการใดจากรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของ หน่วยงานของรัฐ และอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือน หรือต่ากว่า 36,000 บาท ต่อคนต่อปี

ต่อมาวันที่ 22 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายระยะเวลาเพิ่มจากเด็กอายุ 1 ปี เป็น 3 ปี และเพิ่มวงเงินอุดหนุนจาก 400 บาท เป็น 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน และเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกเงื่อนไขผู้มีสิทธิต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม และให้เทียบข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โครงการลงทะเบียนแห่งรัฐมาใช้เป็นเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนฯ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาจาก 3 ปี เป็น 6 ปี และขยายฐานรายได้กลุ่มเป้าหมายจากไม่เกิน 36,000 บาท เป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เพื่อให้ สอดคล้องกับการใช้ฐานเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ครอบคลุม เด็กในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง โดยใช้หลักเกณฑ์นี้จนมาถึงปัจจุบัน

 

สำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ประชาชนผู้มีสิทธิ สามารถเข้าตรวจสอบยอดโอนเงินอุดหนุนฯ ในบัญชีธนาคารของตนเองตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563  ซึ่งจะมียอดโอนเป็นจำนวนเงิน 600 บาท โดยมีผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ จำนวน 1,692,290 ราย วงเงินงบประมาณ 1,015 ล้านบาท

หากเกิดปัญหาในการได้รับเงินอุดหนุนประจำรอบเดือน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทร สายด่วน พม. 1300 และผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุน กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ที่ http://csgcheck.dcy.go.th


 

ทั้งนี้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็น หน่วยงานหลักในการกำกับดูแลร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร บูรณาการ ทำงานร่วมกัน 

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2562 มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแล้ว ประมาณ 10,044 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2563 มีผู้ลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,845,717 ราย ผู้มีสิทธิได้รับเงินขณะนี้ 1,692,290 ราย (ต.ค. 2562 – ก.ค. 2563) วงเงินงบประมาณเบิกจ่ายรวม 12,160.75 ล้านบาท และคาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 จะมีผู้มาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นถึง 1.9 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563)
 

ดูข่าวต้นฉบับ