มีใครบ้าง? เปิดรายชื่อ 70 ส.ส. ลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนดฯ

Khaosod อัพเดต 17 ต.ค. 2562 เวลา 07.44 น. • เผยแพร่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 07.16 น.
70 ส.ส.

*มีใครบ้าง? เปิดรายชื่อ 70 ส.ส. ลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนดฯ *

70 ส.ส. – เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเสียงข้างมาก 374 ต่อ 70 เสียงอนุมัติพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) โอนอัตรากำลังพล และงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ.2562

โดยมีส.ส.ลงมติไม่อนุมัติทั้งสิ้น 70 คน ดังนี้

 • 1. นายกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ พรรคอนาคตใหม่
 • 2. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 3. นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคอนาคตใหม่
 • 4. น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 5. นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 6. นายไกลก้อง ไวทยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 7. นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่
 • 8. นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 9. นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 10. นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่
 • 11. นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่
 • 12. นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคอนาคตใหม่
 • 13. นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 14. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 15. พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 16. นายชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 17. นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่
 • 18. น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 19. นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น พรรคอนาคตใหม่
 • 20. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่
 • 21. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่
 • 22. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 23. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 24. นายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 25. นายทศพร ทองศิริ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่
 • 26. นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.สมุทรสาคร พรรคอนาคตใหม่
 • 27. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่
 • 28. นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 29. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 30. นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 31. นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 32. น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 33. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 34. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคอนาคตใหม่
 • 35. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 36. นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 37. นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 38. พลโทพงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 39. น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 40. นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 41. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 42. นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย พรรคอนาคตใหม่
 • 43. นายมณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่
 • 44. น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 45. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 46. นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 47. น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่
 • 48. น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 49. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 50. นายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 51. นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 52. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 53. นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ พรรคอนาคตใหม่
 • 54. นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด พรรคอนาคตใหม่
 • 55. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 56. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 57. นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่
 • 58. นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 59. นายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร พรรคอนาคตใหม่
 • 60. นายสำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 61. นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 62. พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 63. นายสุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 64. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 65. นายสุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 66. นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 67. นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 68. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
 • 69. นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ พรรคอนาคตใหม่
 • 70. นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย พรรคอนาคตใหม่

ทั้งนี้ มีส.ส.พรรคอนาคตใหม่ลงมติเห็นด้วยกับพระราชกำหนด 3 คน ได้แก่

1.น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่
2.นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พรรคอนาคตใหม่
3.พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี พรรคอนาคตใหม่

และมีส.ส.ใช้สิทธิ์งดออกเสียง 2 คน ได้แก่

1.น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่
2.พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ พรรคประชาธิปัตย์

ดูข่าวต้นฉบับ