’เลื่อนเก็บภาษีที่ดิน’ มหาดไทยออกประกาศขยายเวลาเป็น ส.ค.63

PPTV HD 36 อัพเดต 11 ธ.ค. 2562 เวลา 23.21 น. • เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 10.52 น.
’เลื่อนเก็บภาษีที่ดิน’ มหาดไทยออกประกาศขยายเวลาเป็น ส.ค.63
ปลัดมท.ลงนามหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอขยายเวลาเก็บภาษีที่ดิน เป็นส.ค.63 จากต้องเสียภายใน เม.ย.63

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีการแชร์ในสังคมออนไลน์ถึงคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย  เป็นหนังสือด่วนที่สุดมท0808.37ว 7475ลงวันที่ 11  ธันวาคม 2562      ลงนามโดย นายฉัตรชัย หรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  2562  โดยเนื้อหาสาระสืบเนื่องจาก  ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป นั้น จากความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังในการออกกฎหมายลำดับรองอีก 8 ฉบับ ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> เตรียมพร้อม! กฎหมาย ‘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง’ ก่อนใช้จริง 1 ม.ค. 63

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> 'สมหมาย' เดินหน้าเก็บภาษีที่ดิน ชี้ลดความเหลื่อมล้ำได้ดีกว่าภาษีมรดก แต่ไม่ปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

จากความล่าช้าดังกล่าว ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายลำดับรอง จึงเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เป็นการทั่วไป โดยการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน เลื่อนไปเป็นภายในเดือน สิงหาคม 2563 จากเดิมต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 2563

 

 ทั้งนี้ เฟซบุ๊ก ClubSunday Condo Story ก็มีการแชร์ประกาศนี้เช่นกัน

ดูข่าวต้นฉบับ