มรภ.ชม. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สยามรัฐ อัพเดต 10 ต.ค. 2562 เวลา 11.47 น. • เผยแพร่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 11.47 น. • สยามรัฐออนไลน์
มรภ.ชม. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารอาจารย์ บุคลากร ผู้นำชุมชน ข้าราชการ บุคลากรอาวุโส และนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณ “พระราชวิสุทธิญาณ”เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ จากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ
"ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ณ บริเวณส่วนจัดแสดง ชั้น 1 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

และร่วมชมนิทรรศการ 4 ส่วนจัดแสดง ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงโดยศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นส่วนจัดแสดง โดยสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับรายวิชาศาสตร์พระราชา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญและน้อมนำองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชามาถ่ายทอดแก่นักศึกษาส่วนจัดแสดง โดย บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรม "เขียนความดีที่จะทำเพื่อถวายพ่อ" น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยตลอดพระชนม์ชีพ และ ส่วนจัดแสดง โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ โดย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจนเห็นเป็นรูปธรรม โดยเปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการบรรยายเชิงวิชาการสำหรับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาสายครู เรื่อง "แผ่นดินไทยในรัชกาลที่ 9" โดยมี ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิทยากร ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและแขกผู้เกียรติร่วมรับฟังกว่า 500 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

ดูข่าวต้นฉบับ