"พระสันตะปาปา" ประทานกำลังใจ สามัคคี-สันติสุข คริสตชนในไทย

ไทยรัฐออนไลน์ - ในประเทศ อัพเดต 16 พ.ย. 2562 เวลา 17.29 น. • เผยแพร่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 22.01 น.
ภาพไฮไลต์

พระสันตะปาปามีพระดำรัสถึงคริสตชนคาทอลิกในไทย ก่อนเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้านี้ พร้อมประทานกำลังใจแก่ชาวไทยที่ได้ร่วมส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งในประเทศของตนเองและตลอดจนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่คณะสงฆ์วัดโพธิ์สุดปีติ ได้เฝ้ารับเสด็จโป๊ป และได้รับเชิญร่วมประชุมผู้นำศาสนาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสันติภาพโลก

ในสัปดาห์นี้แล้วที่คริสตชนคาทอลิกในไทย จะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ที่จะเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562 โดยเมื่อวันที่ 16 พ.ย. สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เผยแพร่คลิปสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีพระดำรัสผ่านทางวีดิทัศน์เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ย.2562 (ตามเวลาท้องถิ่น) ก่อนเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ดังนี้

“บรรดามิตรสหายที่รัก ในโอกาสก่อนที่พ่อจะเดินทางไปยังประเทศไทย พ่อขอกล่าวกับลูกทุกคนด้วยความรัก พ่อทราบดีว่าเชื้อชาติที่หลากหลาย และมากมายด้วยชนชาติ กอปรกับการมีขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่ง ประเทศไทยได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อสนับสนุนความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่ใช่เพียงแค่สำหรับประชาชนในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย บ่อยครั้งในโลกใบนี้ต้องเผชิญกับความบาดหมาง การแตกแยก และการกีดกัน การให้คำมั่นสัญญานี้จะนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี ให้เกียรติศักดิ์ศรีแก่ทุกคน ไม่ว่าทั้งชาย หญิง และเด็ก ทั้งเป็นแรงบันดาลใจในความพยายามของพี่น้องเพื่อนมนุษย์ชายหญิงทั่วโลก เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนามากขึ้นในความเป็นครอบครัวมนุษยชาติของพวกเรา อีกทั้งมีความสมัครสมานสามัคคีกัน ในความยุติธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ตลอดการเดินทางของพ่อ จะได้มีโอกาสพบปะกับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย เพื่อจะมอบกำลังใจแก่พวกเขา ในความเชื่อ และสิ่งที่ได้ร่วมมือแบ่งปันต่อสังคมโดยรวม พวกเขาเป็นคนไทยที่จะต้องทำหน้าที่เพื่อประเทศของตน พ่อก็มีความหวังในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางมิตรภาพที่ร่วมแบ่งปันกันกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนชายหญิง ผู้ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงคุณค่าแห่งความอดทนอดกลั้น และความสามัคคีปรองดองกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

พ่อเชื่อมั่นว่า การเยี่ยมเยียนของพ่อนี้จะช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างชัดเจนของการเสวนา–ศาสนสัมพันธ์ ด้วยความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง ทั้งการร่วมมือทำงานกันฉันพี่น้อง เป็นพิเศษในเรื่องการทำงานบริการเพื่อคนยากจน เพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุด และการทำงานเพื่อสันติภาพ ซึ่งในช่วงเวลานี้ เราจำเป็นต้องทำงานอย่างมากเพื่อสันติภาพ พ่อทราบดีว่าขณะนี้มีผู้คนกำลังทำงานเพื่อเตรียมการเดินทางเยี่ยมเยือนของพ่อ ขอขอบคุณทุกคนจากส่วนลึกในหัวใจของพ่อ ช่วงวันเวลาเหล่านี้ พ่อขอนำพวกลูกทุกคน ผู้เป็นมิตรสหายที่รักรวมเข้าไว้ในคำภาวนาของพ่อ เพื่อลูกทุกคน เพื่อครอบครัว และเพื่อประเทศของลูก ทั้งขอกล่าวด้วยว่า ได้โปรดอย่าหยุดที่จะภาวนาเพื่อพ่อด้วยเช่นเดียวกัน ขอขอบคุณ”

ส่วนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระราชรัตนสุนทร (วินัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เปิดเผยถึงการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ว่าตามกำหนดการ วันที่ 21 พ.ย. เวลา 10.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะเสด็จวัดราชบพิธสถิต-มหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อเข้าเฝ้าและทรงสนทนากับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) หลังจากนั้น ได้ประทานพระอนุญาตให้คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ ก่อนการเสด็จกลับ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างสูงสุดที่มีแก่วัดพระเชตุพนฯ และในวันที่ 22 พ.ย.ช่วงบ่าย พระองค์มีกำหนดการที่จะเสด็จไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพบผู้นำศาสนานิกายต่างๆ รวมถึงคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ก็ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมงานนี้เช่นกัน ดังนั้น การเสด็จมาประเทศไทยในครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะแสดงให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข แม้ว่าจะนับถือหรือมีความเชื่อทางศาสนาที่ต่างกัน ดังเจตนารมณ์ในพระองค์ท่านที่ต้องการให้เกิดสันติภาพแก่โลกใบนี้

ขณะเดียวกัน พระราชปริยัติมุนี (เทียบ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ กล่าวว่า มีสื่อมวลชนจากสำนักข่าว TV 2000 ของประเทศอิตาลี ที่ติดตามทำข่าวของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้มาขอรายงานข่าวเป็นกรณีพิเศษที่วัดพระเชตุพนฯ เพื่อเผยแพร่ข่าวไปทั่วโลกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานร่วม 50 ปีระหว่าง “วาติกัน-วัดโพธิ์” มิตรภาพระหว่างสองศาสนา ก่อนการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส นอกจากนี้ สำนักข่าว Asahi Shimbun Japan’s daily Newspaper ได้ติดต่อขอทำข่าวความสัมพันธ์ “วาติกัน-วัดโพธิ์” มิตรภาพที่ยาวนานมา 50 ปี โดยสื่อทั้ง 2 สำนัก มาเจาะประเด็นในเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตของ วาติกัน-วัดโพธิ์ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯเดินทางไปเยือนกรุงวาติกัน เมื่อ พ.ศ.2515 และเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 เหตุการณ์ผ่านมาร่วม 50 ปี จนถึงการที่สำนักวาติกันมอบหมายให้วัดพระเชตุพนฯ ปริวรรตคัมภีร์พระมาลัย 7 ภาษาไปจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่สำนักวาติกัน

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ