ฝ่ายค้าน เตรียมสรุปเนื้อหาในการอภิปรายร่างงบประมาณวันนี้

JS100 อัพเดต 18 ต.ค. 2562 เวลา 04.18 น. • เผยแพร่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 02.23 น. • JS100:จส.100
ฝ่ายค้าน เตรียมสรุปเนื้อหาในการอภิปรายร่างงบประมาณวันนี้
ฝ่ายค้าน เตรียมสรุปเนื้อหาในการอภิปรายร่างงบประมาณวันนี้

          ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระแรกรับหลักการ เมื่อวานนี้ นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน ระบุว่า ภาพรวมการอภิปราย​เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวโน้มที่ดี อภิปรายกันด้วยเหตุผลและข้อมูล ซึ่งเมื่อวานนี้ ฝ่ายค้านอภิปรายไปแล้ว 7 ชั่วโมง วันนี้การอภิปรายของฝ่ายค้านจะมีเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากที่อภิปรายได้ครึ่งทางจะมีการสรุปเนื้อหา โดยนายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย และจะมีการปรับเนื้อหาให้กระชับขึ้นเพื่อบริหารเวลา

ดูข่าวต้นฉบับ