ผ่านแล้ว วาระแรก งบปี 63 เห็นด้วย 251 เสียง 234 งดออกเสียง

JS100 อัพเดต 19 ต.ค. 2562 เวลา 15.12 น. • เผยแพร่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 14.39 น. • JS100:จส.100
ผ่านแล้ว วาระแรก งบปี 63 เห็นด้วย 251 เสียง 234 งดออกเสียง
ผ่านแล้ว วาระแรก งบปี 63 เห็นด้วย 251 เสียง 234 งดออกเสียง

          ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 ต.ค. ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ (เป็นพิเศษ)เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระ 1 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท           ต่อมา เวลา 20.30 น.นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ แถลงว่าที่ประชุมสภาฯมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระ 1 เห็นด้วย 251 เสียง งดออกเสียง 234 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง จากจำนวนองค์ประชุม 488 คน (หมายเหตุ : แจ้งบัตรมีปัญหา 2 เสียง)           หลังจากผ่านวาระแรก ขั้นตอนต่อไปจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ในวาระต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้           วันที่ 8-9 ม.ค.2563 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วาระที่ 2-3           วันที่ 20 ม.ค.2563 วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563           วันที่ 27 ม.ค.2563 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป           ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯ มาถึงสภาผู้แทนราษฎร โดยกรณีที่ ครม.ส่งสภาฯ วันที่ 8 ต.ค.จะครบ 105 วันในวันที่ 20 ม.ค.2563 จากนั้นวุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯนั้นมาถึงวุฒิสภา ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรส่งวุฒิสภา 20 ม.ค.2563 จะครบ 20 วันในวันที่ 8 ก.พ.2563

ดูข่าวต้นฉบับ