ประชาชนชี้ ‘คุมราคาอาหาร’ ช่วยแก้ปัญหาปากท้อง แนะต่อยอด ‘บัตรคนจน’

The Bangkok Insight อัพเดต 08 ธ.ค. 2562 เวลา 02.48 น. • เผยแพร่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 09.08 น. • The Bangkok Insight
ประชาชนชี้ ‘คุมราคาอาหาร’ ช่วยแก้ปัญหาปากท้อง แนะต่อยอด ‘บัตรคนจน’

ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจเสียงประชาชน คุมราคาอาหารช่วยแก้ปัญหาปากท้อง กระทรวงกลาโหมนำโด่ง รักษาบ้านเมืองสงบ แนะคลังต่อยอดบัตรคนจนสู่ "All New บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ขยายผลคนฐานรายได้อื่นเพิ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงของประชาชนต่อกระทรวงหลัก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,127 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ความต้องการของประชาชนต่อนโยบายแก้ปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจของกระทรวงหลัก ส่วนใหญ่หรือ 75.7% ระบุว่า ต้องการมาตรการคุมราคาอาหารและสินค้าของกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ อีก 62.5% ต้องการให้กระทรวงการคลังขยายฐานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง ตามด้วย 61.4% ระบุว่า การลดราคาค่าโดยสารของกระทรวงคมนาคม, 49.9% ระบุเรื่องความต้องการให้ช่วยเรื่องที่ทำกินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะที่ 49.5% ต้องการให้ลดราคาน้ำมัน

ขณะที่ 47.2% ระบุว่าต้องการให้ดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาทของกระทรวงการคลัง, 43.6% ระบุประเด็นการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 38% ต้องการให้มีการรณรงค์คนไทยให้ซื้อสินค้าชุมชน ของกระทรวงพาณิชย์, 38% ระบุเรื่องต้องการการส่งเสริมธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ และ 34.3% ชี้ว่าควรส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและย่อม ของกระทรวงพาณิชย์

เมื่อถามถึงความต้องการนโยบายด้านสังคมของกระทรวงหลัก พบว่า

  • 87.1% ระบุถึงนโยบายให้ความสำคัญกับการทำบ้านเมืองสงบไม่วุ่นวายของกระทรวงกลาโหม
  • 69.4% เลือกการเปิดโอกาสให้ความเสมอภาคทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  • 65.5% ระบุถึงการใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกระทรวงพลังงาน
  • 51.5% ระบุ ลดการใช้ถุงพลาสติกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 50.1% ระบุแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ของกระทรวงมหาดไทย
  • 48.3% ระบุนโยบายรับยาใกล้บ้านของกระทรวงสาธารณสุข
  • 47.9% ระบุความปลอดภัยทางถนน ของกระทรวงคมนาคม
  • 44.2% การช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
  • 38.5% ระบุถึงนโยบายอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตว์ทะเล พันธุ์พืช ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 36.2% ต้องการนโยบายกัญชาเพื่อรักษาโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ จากการค้นข้อมูลผลสำรวจในอดีตและข้อมูลอื่นประกอบย้อนหลังไปตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา พบข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลทุกสมัย เช่น ความไม่เชื่อมั่นในดัชนีด้านเศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน ปัญหาความยากจน และความขัดแย้งรุนแรงบานปลายในหมู่ประชาชน

ข้อมูลที่พบ ยังชี้ให้เห็นอีกว่า ประชาชนในบางพื้นที่หาเสียงอาจจะมีฐานะเศรษฐกิจดีมาก แต่ประชาชนในพื้นที่อื่นโดยรวมทั้งประเทศไม่ได้มีดีตามไปด้วย

ดังนั้น ผลโพลวันนี้ชี้ให้เห็นว่า กระทรวงหลักที่สามารถทำงานตอบโจทย์ตรงใจประชาชน และต้องการให้ทำต่อเนื่องต่อไป ได้แก่ กระทรวงกลาโหม ที่ทำให้บ้านเมืองให้สงบ ไม่วุ่นวาย กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา กระทรวงพลังงานมีพลังงานสะอาดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ซึ่งรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ยาเสพติดและขจัดผู้มีอิทธิพล

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ประเด็นสำคัญคือ การคุมราคาอาหารและสินค้า และต้องการให้กระทรวงการคลังขยายฐานต่อยอด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกใหม่เป็น “All New บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่คนจากฐานรายได้อื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการลดภาระค่าครองชีพ เอื้ออำนวยต่อธุรกิจและการมีงานทำ รวมทั้งตอบโจทย์ความต้องการด้านอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น ลดราคาน้ำมัน บริจาคและลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในช่วงที่อากาศของประเทศเย็นลง ทำให้ประชาชนเห็นว่ามีผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวและดีต่อผลผลิตทางการเกษตร และควรรณรงค์ให้ประชาชนซื้อสินค้าชุมชน อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์ควรส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่จะส่งผลดียั่งยืนกว่าการแจกเงินให้ประชาชนเอาไปใช้เพียงอย่างเดียว

ดูข่าวต้นฉบับ