ประกาศแล้ว! 'ส.ส.-ส.ว.-ผู้ถูกตัดสิทธิ์'หมดโอกาสนั่งเก้าอี้'กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรี'

แนวหน้า เผยแพร่ 05 ส.ค. เวลา 03.28 น.

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

โดยที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๖ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) และ (๖) ของข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๖ “(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (๖) ไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ดูข่าวต้นฉบับ