โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

น่าน จัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน

77kaoded เผยแพร่ 28 มี.ค. 2563 เวลา 11.57 น. • 77 ข่าวเด็ด
น่าน จัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพนันทาจารย์ (พระครูบาหลวงวัดภูมินทร์ พระมหากานต์ สุปุญโญ นามสกุลเดิม อุทธิยานนท์ นธ.เอก ปธ.7 วาดเขียนโท พม.) อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น.ณ ศาลาพร้อมใจ วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน พระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธี โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพ พระเทพนันทาจารย์ (พระครูบาหลวงวัดภูมินทร์ พระมหากานต์ สุปุญโญ อุทธิยานนท์ นธ.เอก ปธ.7 วาดเขียนโท พม.) อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์

พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สุปุญโญ สุปัญโญ ป.ธ.7) อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ เข้าพักรักษาตัวจากอาการอาพาธด้วยโรคประจำตัว โรคหลอดเลือดสมอง ไตวายเรื้อรัง ปอดอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. ที่โรงพยาบาลน่าน สิริรวมอายุได้ 80 ปี 1 เดือน 18 วัน พรรษา 60

หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานน้ำสรงอาบศพแล้ว คณะสงฆ์จังหวัดน่าน และจังหวัดน่านได้สวดพระอภิธรรม โดยหลังจากนี้ ทางวัดจะเก็บบรรจุร่างสรีระสังขาร พระเทพนันทาจารย์ ไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์โรคติดต่อจะคลี่คลายบรรเทาเบาบางลง จึงจะนำสรีระสังขารของท่านออกสวดบำเพ็ญกุศลและจัดพิธีการต่างๆ เพื่อให้สมเกียรติ ต่อไป

พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สุปุญโญ สุปัญโญ ป.ธ.7) เป็นพระเถระที่ชาวน่านศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนสำหรับพระภิกษุสามเณรรุ่นหลัง เป็นพระสงฆ์ ที่ครองตนอยู่ในร่มกาสาวพัตร์มาเกือบทั้งชีวิต เป็นพระที่ปฏิบัติตนตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด

จึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ชื่อเดิม กานต์ นามสกุล อุทธิยานนท์ ภูมิลำเนาอำเภอท่าวังผา เกิดเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2483 บรรพชาเมื่อ 21 พฤษภาคม 2497

และอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ เมื่อ 11 พฤษภาคม 2505 ณ พัธสีมา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงและเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตติโสภณมหาเถระ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

สำเร็จวุฒิทางการศึกษานักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรมประโยค 7 และได้รับประกาศเกียรติคุณปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ลำดับสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน ปี 2513 เป็นพระเปรียญธรรม 7 ประโยค ปี 2524 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ราชทินนาม พระภัทรสารมุนี ปี 2548 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ราชทินนาม พระราชคุณาภรณ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี และเมื่อ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ราชทินนาม พระเทพนันทาจารย์ บริหารศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองงานพระศาสนาให้เป็นการต่อเนื่อง ทั้งด้านการปกครองและด้านการศาสนา พระเทพเวที ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 6 ฝ่ายมหานิกาย ได้ออกประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่านความว่า คำสั่งเจ้าคณะภาค 6 ที่ 01/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน

ด้วย พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สุปณโญ) อายุ 80 ปี พรรษา 60 วิทยฐานะ นธ.เอก ปธ.7 พธ.ม. เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดน่านว่างลง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงแต่งตั้งให้ พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญโญ) อายุ 58 พรรษา 35 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปธ.9 ศษ.บ กศม.เจ้าอาวาสวัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2563

พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญโญ) ผู้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน อายุ 58 พรรษา 35 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปธ.9 ศษ.บ กศม.เจ้าอาวาสวัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก ปี 2533 เปรียญธรรม 9 ประโยค ปี 2538 ปริญญาตรี ศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ปี 2543 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ปี 2533 ปี 2547 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ราชทินนาม พระศรีธีรพงศ์ ปี 2558 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ราชทินนาม พระราชศาสนาภิบาล ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ดูข่าวต้นฉบับ