นายจ้างต้องรู้! ใช้แรงงานต่างด้าว ‘กัมพูชา ลาว เมียนมา’ ช่วงโควิด-19 อ่านที่นี่

The Bangkok Insight อัพเดต 04 ส.ค. เวลา 16.34 น. • เผยแพร่ 04 ส.ค. เวลา 21.33 น. • The Bangkok Insight
นายจ้างต้องรู้! ใช้แรงงานต่างด้าว ‘กัมพูชา ลาว เมียนมา’ ช่วงโควิด-19  อ่านที่นี่

ใช้แรงงานต่างด้าว "กัมพูชา ลาว เมียนมา" ครม. วางแนวทางบริหารจัดการ เรื่องที่นายจ้างต้องรู้ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 พร้อมผ่านร่างกฏกระทรวง 2 ฉบับ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ครม. ได้เห็นชอบแนวทาง การบริหารจัดการ การทํางานของการ ใช้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ กระทรวงแรงงาน เสนอ

ใช้แรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคง ทางด้านกำลังแรงงาน ในการฟื้นฟูประเทศ และเป็นการลดความเสี่ยง จากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มาจากคนต่างด้าวรายใหม่ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

  • กลุ่มคนต่างด้าว ที่มีหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (Passport: PP) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) และเอกสารเดินทาง (Travel Document: TD) จำนวน 649,046 คน ที่ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าว ทำงานไปพลางก่อน ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง 31 มีนาคม 2565

สำหรับนายจ้าง ต้องพาคนต่างด้าว ไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในพื้นที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

จากนั้น ให้คนต่างด้าวใช้ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน และ ใบรับคำขอรับใบอนุญาตทำงาน เป็นหลักฐาน ในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐ และ ขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

นอกจากนี้ ต้องจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และรับบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีใบอนุญาตทำงาน อยู่ด้านหลังของบัตร ณ สำนักงานเขตกรุงเทพฯ / ศูนย์ทะเบียนภาคสาขาจังหวัด หรือ ที่กรมการปกครองกำหนด ในท้องที่ที่แรงงานต่างด้าวทํางาน โดยให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

รัชดา ธนาดิเรก
  • กลุ่มคนต่างด้าว ที่มีบัตรผ่านแดน (Border Pass) จำนวนประมาณ 92,572 คน จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง 31 มีนาคม 2565 ต้องไปขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางาน ในพื้นที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

พร้อมกันนี้ ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพ กับสถานพยาบาลของรัฐ และซื้อประกันสุขภาพทุกคน ยกเว้นคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

ขณะที่ การอนุญาตให้ทำงาน จะเป็นครั้งละ 3 เดือน และหากคนต่างด้าว ประสงค์ทำงานกับนายจ้างต่อไป ต้องดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ก่อนที่ใบอนุญาตทำงานเดิม หมดอายุ ซึ่งครั้งแรก ให้คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565

ขณะเดียวกัน ครม.ยังได้เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย

1. ร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ….

2. ร่างกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ.

3. ร่างกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียม การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ….

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ดูข่าวต้นฉบับ