ธรรมlife EP.53 #ไม่อยากยึดติดต้องทำอย่างไร

สวนโมกข์ เผยแพร่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 21.00 น.

ธรรมlife โดยอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

คำถาม #ไม่อยากยึดติดต้องทำอย่างไร

ตอบโดย พระนวลจันทร์ กิตติปัญโญ วัดวิวัฏฏะ จ. เลย

หนังสืออ้างอิง: ไตรลักษณ์, พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ บรรทัดที่ ๘๖๔ – ๘๖๖ พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ยึด หมายถึง จับหรือถือ ฉุดรั้ง ครอบครอง ติด หมายถึง ข้องอยู่ ประดับ แนบอยู่

คำว่า ยึด และ ติด ต่างก็มีความหมายทั้งบวกและลบ แต่พอมารวมกันเป็น ยึดติด กลับหมายถึงหลงใหลหรือถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างหนักแน่น ซึ่งอ้อมว่าเราคงเห็นคล้ายกันนะคะว่าดูมันจะเป็นเชิงลบมากกว่าบวก

วันนี้มีคุณผู้ชมสงสัยอยากได้วิธีที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หายจากการเป็นคนยึดติด พระอาจารย์นวลจันทร์เมตตาชี้แนะดังนี้ค่ะ

"การที่เราจะเลิกจากสิ่งไหน ต้องเห็นโทษจากสิ่งนั้นก่อน ถ้าไม่เห็นโทษก็จะเป็นตัณหา เป็นความเพลิดเพลิน เข้าไปยึดติดอย่างไรก็ดี เมื่อเข้าไปแล้ว ก็ให้เข้าไปอย่างพิจารณาและใช้การสังเกต ทุกสรรพสิ่งมีความจริงอยู่ในตัวความจริงนั้นคือโทษแห่งความไม่เที่ยง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนย่อมมีโทษข้อนี้แน่นอน เช่น ยึดติดความรัก ความรักเที่ยงไหม คนที่เรารักเที่ยงไหม พิจารณาอย่างมีสติ มีปัญญาอย่างนี้ จะเริ่มเข้าใจความจริง พอเห็นความจริง มันจะค่อยๆ คลายจากการยึดติด 

ภาษาพระ “ยึดติด” คืออุปทาน อุปทานมาจากตัณหา ถ้าเรามีตัณหาในสิ่งไหน อุปทานก็จะเหนียวแน่น 

แต่ถ้าเราพิจารณาให้เห็นความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อัตตา มากเข้าๆ ตัณหาก็จะค่อยๆ คลายตัว พอตัณหาคลายตัว อุปทานก็คลายตัว ตัณหาน้อย อุปทานก็จะน้อยพอตัณหาหมด อุปทานก็จะหมด 

ทั้งหมดนี้คือจะเปลี่ยนการยึดติดให้เป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมีสติ มีปัญญา ยิ่งไปกว่านั้น แม้แต่ “ความยึดติด” เองก็ไม่เที่ยงเช่นกัน มีความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และเป็นสุญญตาไม่ต่างจากสรรพสิ่งทั้งปวง

สุดท้าย เมื่อปัญญาและความเข้าใจของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะมาถึงบางอ้อว่า สิ่งทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

แม้ความยึดติดก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเช่นเดียวกัน"

อย่าลืมว่า ถ้าคุณรู้สึกหนัก มีทุกข์ในใจแบ่งเรื่องราวของคุณให้พวกเราได้ค่ะ ที่สำคัญเริ่มต้นปีลองเติมธรรมกันวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ส่งความหนัก ความทุกข์ สิ่งสงสัยมาให้พวกเราได้ที่ www.bia.or.th/dhamlife อ้อมจะไปหาคำตอบจากพระอาจารย์มาให้ค่ะ อะไรที่อ้อมช่วยได้ อ้อมยินดีค่ะ 

ติดตามข้อธรรมดีๆ ได้ที่เพจ fb : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ Line: @Suanmokkh_Bangkok