ทำความเข้าใจกม.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(อีกครั้ง)ก่อนใช้จริง ม.ค.63

TNN ช่อง16 อัพเดต 07 ธ.ค. 2562 เวลา 06.16 น. • เผยแพร่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 06.16 น. • TNN Thailand
ทำความเข้าใจกม.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(อีกครั้ง)ก่อนใช้จริง ม.ค.63
สิ่งที่ประชาชนควรรู้ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้จริง ในเดือนม.ค. ปี 2563

        เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งหลักๆก็เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บภาษีมีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และบรรเทาภาระภาษีที่จัดเก็บไม่ให้สูงจนเป็นภาระต่อผู้ประกอบการจนเกินไป  แต่ก็เชื่อว่า หลายคนอาจจะยังเข้าใจว่า เป็นเรื่องยุ่งยาก และอาจมีคำถามเกิดขึ้น เช่น ฉันมีบ้านสองหลัง จะต้องเสียภาษีเพิ่มหรือ? แล้วจะมีข้อยกเว้นบ้างหรือเปล่า? 

        อันดับแรก ทำความเข้าใจก่อนว่า ร่างพระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

        1. ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….            

        2. ร่างกฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. ….

        3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. …. ที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

         โดยสรุป ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ ได้แก่ 1. การลดภาษีในอัตรา 50% ให้แก่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้า เขื่อน และที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า และที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 1 มกราคม ทั้งนี้ เฉพาะทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวได้มาโดยทางมรดกก่อนวันที่ 13 มี.ค. 62

        2. การลดภาษีในอัตรา 90% ให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขาย ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 

       ขณะที่  ร่างกฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. …. มีวัตถุประสงค์เพื่องดเบี้ยปรับภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

        ส่วน ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. …. มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยกำหนดให้ กรณีที่ดินที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ให้เทียบเคียงกับราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน และมีระยะความลึกของแปลงที่ดินใกล้เคียงกัน หรือกรณีของสิ่งปลูกสร้างให้เทียบเคียงกับราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างตามบัญชีราคาเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จัดส่งให้ เป็นต้น

        แน่นอนว่า การจัดเก็บภาษีดังกล่าว จะเริ่มมีผลจริงๆคือ  1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป   ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน บ้านสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุด ควรเตรียมความพร้อมในการเสียภาษีภายในเดือนเม.ย. ของทุกๆ ปี   โดยในช่วง 1 ต.ค-30 พ.ย. ุ62  ทุก อบต. เทศบาล และทุกเขต จะออกสำรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง จากนั้นช่วงเดือน ม.ค.63 จะประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ต่อจากนั้น ในเดือน ก.พ. 63 จะแจ้งการประเมินภาษี และภายในเดือน เม.ย.63 จะต้องชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด 

    
           อย่างไรก็ตาม การคำนวณอัตราภาษียังขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคน  โดยหากมูลค่าของบ้านของบุคคลธรรมดาราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษีอย่างแน่นอน 

 

        ภาษีที่ดินฯ ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยเลยแม้แต่น้อย  เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้เตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดก็เป็นรูปเป็นร่างอย่างที่เห็น ซึ่งเป้าหมายหลักก็เพื่อต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นจริงนั้น คงต้องรอดูกันอีกทีในปีหน้า หรือปีงบประมาณถัดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-Exclusive Content : วางแผนลงทุน เมื่อ LTF ถูกยกเลิก

-Exclusive Content : แผนกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ปลดล็อกคนอยากมีบ้าน

-Exclusive Content : เปิดศึก"เวนดิ้งแมชีน 2019"ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติในไทย

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ดูข่าวต้นฉบับ