ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สิทธิอะไร ตรวจได้ฟรีๆ

ทันข่าว channel อัพเดต 26 ก.พ. เวลา 04.12 น. • เผยแพร่ 26 ก.พ. เวลา 03.49 น. • ทันข่าว Channel

Highlight

  • สิทธิบัตรทอง 30 บาท, สิทธิประกันสังคม และประกันชีวิตถ้าได้ทำประกันไว้ ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19…ฟรีๆ
  • เรื่องรายได้ที่ขาดหายไปจากการที่ไม่ได้ทำงาน จากประกันสังคม …ได้อีก

สุขภาพร่างกายก็ห่วง สุขภาพเงินในกระเป๋านาทีนี้ …ก็สำคัญ
ในช่วงเวลาที่ ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ถูกประกาศยกระดับให้เป็น “โรคติดต่ออันตราย”จากกระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย …ทำให้เกิดคำถาม แล้วถ้าต้องตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 สิทธิอะไร ตรวจได้ฟรีๆ

แน่นอนว่าหากเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลรัฐ… อันนี้ฟรีแน่นอน
ในส่วนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลรัฐ และสำหรับใครที่มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท, สิทธิประกันสังคม และประกันชีวิตถ้าได้ทำประกันไว้ ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19…ฟรีๆ !!!!

สำหรับกรณีผู้ประกันตนเกิดเจ็บป่วย สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน หลังจากนั้น ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้
โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งจนสิ้นสุดการรักษา

ส่วนค่ารักษาพยาบาล ที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งนั้น สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบภายใน 72 ชั่วโมงแรก ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนคือ

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)
  • ใบรับรองแพทย์
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หน้าแรก ที่มีชื่อ – เลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน

สิทธิประโยชน์ เด้งที่ 2 เรื่องรายได้ที่ขาดหายไปจากการที่ไม่ได้ทำงาน จากประกันสังคม …ได้อีก

สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลเต็มที่ โดยผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างไม่เกิน 365 วัน ใน 1 ปี นอกจากนี้ผู้ประกันตนยังสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ถ้าผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือปรึกษาการใช้บริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ โทร. 02 956 2498 หรือสายด่วนเลข 1506 และที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ทั่วประเทศ

ทางที่ดีป้องกันตัวเอง เลื่อนการเดินทางยังประเทศเสี่ยงการระบาดไปก่อน ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เฝ้าระวังตัวเอง 14 วัน หากป่วยหยุดอยู่บ้าน หยุดงาน แยกห้อง แยกจากคนอื่น และรีบมาพบแพทย์

ดูข่าวต้นฉบับ