ดูให้ชัด! ‘กลุ่มเปราะบาง’ ได้รับ 3 พันมีใครบ้าง เช็คที่นี่

The Bangkok Insight อัพเดต 27 พ.ค. 2563 เวลา 05.34 น. • เผยแพร่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 05.34 น. • The Bangkok Insight
ดูให้ชัด! ‘กลุ่มเปราะบาง’ ได้รับ 3 พันมีใครบ้าง เช็คที่นี่

เช็คให้ชัด! "กลุ่มเปราะบาง" 13 ล้านคนได้รับเงินเยียวยารายละ 1,000 เป็นเวลา 3 เดือนมีใครบ้าง ที่นี่มีคำตอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (26 พ.ค.) มีมติเห็นชอบในหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท มาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำหรับ "กลุ่มเปราะปาง" ที่ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย

1. เด็กแรกเกิด-6 ปี จากครัวเรือนยากจน ไม่เกิน 1,451,468 คน

2. ผู้สูงอายุ ไม่เกิน 9,664,111 คน

3. ผู้พิการ ไม่เกิน 2,027,500 คน

อย่างไรก็ตาม รวมกลุ่มเปราะบางทั้งหมดไม่เกิน 13,143,079 คน วงเงินรวมไม่เกิน 39,429,237,000 บาท (โดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 39,429,237,000 บาท)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษาคม-กรกฎาคม 2563 สำหรับการจ่ายเงินเยียวยางวดเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำมารวมจ่ายพร้อมกันกับงวดเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,000 บาท และจ่ายงวดเดือนกรกฎาคม 2563 อีก 1,000 บาท

ดูข่าวต้นฉบับ