จิตอาสากรุงเทพตะวันออกร่วมพัฒนาคลองในพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สวพ.FM91 อัพเดต 30 ก.ค. เวลา 05.54 น. • เผยแพร่ 30 ก.ค. เวลา 05.54 น.
จิตอาสากรุงเทพตะวันออกร่วมพัฒนาคลองในพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่
โดยวันนี้ (30 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณคลองหนองตะกร้า เขตลาดกระบัง ตั้งแต่คลองประเวศบุรีรมย์ถึงสุดเขตกทม. ความยาว 850 เมตร เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งคลองให้ดียิ่งขึ้น

ดูข่าวต้นฉบับ