ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเม.ย.63 เป็นเดือนส.ค.63

NATIONTV อัพเดต 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13.44 น. • เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 23.40 น. • Nation TV
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเม.ย.63 เป็นเดือนส.ค.63

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย โดยนานฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด มท0808.37 ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เนื้อหาสาระสืบเนื่องจาก ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปนั้น

จากความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังในการออกกฎหมายลำดับรอง อีก 8 ฉบับ ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จากความล่าช้าดังกล่าว ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายลำดับรอง

จึงเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เป็นการทั่วไป โดยการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน เลื่อนไปเป็นภายในเดือน สิงหาคม 2563 จากเดิมต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 2563

อ่านข่าวต้นฉบับที่นี่

ดูข่าวต้นฉบับ