โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

ก.มหาดไทย จับมือ NECTEC นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อำนวยความสะดวก ปชช. แจ้งปัญหาข้อร้องเรียน-รายงานผลเก็บขยะอัจฉริยะ

ก.มหาดไทย จับมือ NECTEC นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อำนวยความสะดวก ปชช. แจ้งปัญหาข้อร้องเรียน-รายงานผลเก็บขยะอัจฉริยะ

กระทรวงมหาดไทย จับมือ NECTEC นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อำนวยความสะดวก ปชช. แจ้งปัญหาข้อร้องเรียน-รายงานผลเก็บขยะอัจฉริยะ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวสันต์ ภัทรอธิคม และคณะจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และบุคลากรกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นชั้น 2 ในการนี้มีท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการใช้งานระบบสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) อย่างพร้อมเพรียง
สำหรับการประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากปลัดกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือในโครงการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองและบริการประชาชน ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนาให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งานอย่างจริงจัง เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลและการบริการประชาชนของ อปท. และเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผล และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในระยะแรกนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ประสานความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดที่มีความพร้อมอย่างน้อย 1 แห่ง รวมเป็นอย่างน้อย 2 แห่งสมัครเข้าใช้ระบบแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste)
สำหรับ Traffy Fondue เป็นแพลตฟอร์มในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ Chatbot, AI และ Mobile Application มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของเมือง โดยให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบผ่าน LINE Chatbot ซึ่งระบบจะช่วยคัดแยกประเภทปัญหาให้อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทราบถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็ว พร้อมมีข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของปัญหา เช่น ภาพถ่าย ตำแหน่งของปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มดังกล่าวยังจะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบถึงภาพรวมของปัญหาต่างๆในพื้นที่ มีการรายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา และมีบทวิเคราะห์ทางสถิติ (Big Data Analytics) ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเมืองได้อย่างยั่งยืน ขณะที่ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ผ่าน LINE Chatbot เพียงเป็นเพื่อนกับ @traffyfondue และเมื่อมีความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา ประชาชนผู้แจ้งปัญหาจะได้รับอัพเดทโดยอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้นวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาเมือง ทำให้สังคมน่าอยู่
อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือคือระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (Traffy Waste) ซึ่งจะช่วยบริหารงานและวางแผนจัดเก็บขยะ ด้วย Artificial Intelligence (AI) โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามตำแหน่งรถเก็บขยะด้วย Multi-GNSS บันทึกเส้นทางและประวัติการเก็บขยะ วิเคราะห์พฤติกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบถึงภาพรวมของการจัดเก็บขยะและประสิทธิภาพการทำงาน ทราบพฤติกรรมการทำงานของรถเก็บขยะ รับแจ้งเตือนจุดเก็บขยะสำคัญที่ไม่ถูกจัดเก็บ บันทึกประวัติการจัดการและสถิติการเก็บขยะ รวมถึงได้รับคำแนะนำถึงเส้นทางการเก็บขยะที่ประหยัดเชื้อเพลิง ขณะที่ประชาชนก็สามารถค้นหาจุดทิ้งขยะใกล้บ้านพร้อมเวลาจัดเก็บประจำ ตรวจสอบประวัติและสถิติการเก็บขยะ รับแจ้งเตือนการเก็บขยะผ่าน LINE ช่วยรายงานขยะล้นถัง ขยะเกลื่อนกลาด ผ่าน Traffy Fondue ได้อีกด้วย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดประชุมในวันนี้เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ที่มุ่งมั่นในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของเมือง ซึ่งนับวันจะทวีความซับซ้อนของปัญหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
“ในนามกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณ NECTEC ที่ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จนมาถึงขั้นตอนการใช้งานจริงซึ่งได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันนี้ หลังจากนี้ อปท.ต้นแบบทั่วประเทศจะได้เข้าใช้งานจริงในระบบ ขอถือโอกาสฝากไปยังท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด ให้ช่วยติดตามการใช้งานใน อปท.ต้นแบบทุกแห่ง เพื่อจะได้ขยายผลต่อไปใน อปท.ต่างๆ ทั้งนี้ในระยะแรกก็ขอฝากให้เร่งขยายผลในจังหวัดที่มีชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ชุมชนเมืองขนาดรอง ซึ่งมีปัญหารอการแก้ไขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่หลายเรื่อง
เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยแก้ไขปัญหาที่กระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชน จะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับการตอบสนองที่รวดเร็วมากขึ้น ขณะที่ผู้บริหาร อปท. ก็จะได้รับรู้ปัญหา และลงมือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และหากพี่น้อง อปท. มีแนวคิดหรือความต้องการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใดไปช่วยแก้ไขปัญหาของเมือง ก็สามารถแจ้งมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ เพื่อประสานให้ NECTEC ได้ช่วยคิดค้น พัฒนา ต่อไป” นายบุญธรรมกล่าว

ดูข่าวต้นฉบับ