การบินไทย ตั้ง 'ชาญศิลป์ ตรีนุชกร' อดีต CEO ปตท. เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

Techsauce เผยแพร่ 05 มิ.ย. 2563 เวลา 05.23 น. • Techsauce Team

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 1/2563 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และเป็นกรรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

การบินไทย

ดังนั้น กรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 2. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล 3. พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย 4. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 5. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร 6. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 8. นายวัชรา ตันตริยานนท์ 9. รศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต 10. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

อ่านบทความเกี่ยวข้องกับคุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้ที่นี่

ดูข่าวต้นฉบับ