กกต.พิจารณาแจ้งพรรคอนาคตใหม่แก้ไขข้อบังคับพรรค

Thai PBS อัพเดต 21 ม.ค. เวลา 12.34 น. • เผยแพร่ 21 ม.ค. เวลา 12.34 น. • Thai PBS
กกต.พิจารณาแจ้งพรรคอนาคตใหม่แก้ไขข้อบังคับพรรค

วันนี้ ( 21 ม.ค. 2563) สำนักงาน กกต. ออกเอกสารข่าว การดำเนินการตามคำวินิฉัยของศาลฐธรมนูญในส่วนที่เกี่ยวก้ข้อบังคับของพรรคอนาคดใหม่ อ้างอิงตามข่าวศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ความว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาคำร้อง กรณี นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 ,นายธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจผู้ถูกร้องที่ 2 ,นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลัมล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสี่ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง

และศาลรัฐธรรมนูญได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ ปี 2561 ข้อ 6 วรรคสอง อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560  มาตรา 14 (3)ได้ ซึ่ง กกต. หน้าที่และอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติเพิกถอนข้อบังคับนั้นได้ ตามมาตรา 17 วรรคสาม เพื่อป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไป

ในการนี้ กกต.ง ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้น เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา ตามมาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าพรรคการเมืองปี 2560 โดยเร็วต่อไป

 

ดูข่าวต้นฉบับ