14 หลักสูตรเรียนออนไลน์ เรียนเพื่อเก็บเครดิต เรียนเพื่อรับ Certificates
สจล. เชิญชวนสมัครเรียน หลักสูตรเรียนออนไลน์ 14 วิชา ในหมวดศึกษาทั่วไป (General Education) อาทิ วิชาผู้ประกอบการสมัยใหม่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวนสมัครเรียนคลาส ออนไลน์ 14 วิชา ในหมวดศึกษาทั่วไป (General Education) อาทิ วิชาผู้ประกอบการสมัยใหม่ วิชาการสื่อสารและการเสนออย่างมืออาชีพ วิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นต้น

14 หลักสูตรเรียนออนไลน์

เรียนเพื่อเก็บเครดิต เรียนเพื่อรับ Certificates

โดยสำหรับผู้เรียนทั่วไป เมื่อสำเร็จหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การวัดผล จะได้รับใบประกาศนียบัตร และสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย สามารถเรียนเพื่อเก็บเครดิต (Credit Banking) เพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยได้

โดยทั้ง 14 หลักสูตรเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ 16 ก.ค. 63 เป็นต้นไป และเตรียมเปิดเรียนในเดือนสิงหาคม 2563

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด