18 ส.ค.2562 - นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอนการใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) พ.ศ.2562 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 204 ง แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวเป็นการเปิดเผยสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ที่ใช้ในการคำนวณค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ซึ่งเห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 และมติคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 47/2558 (ครั้งที่ 357) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ซึ่งเห็นชอบสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ที่ใช้ในการคำนวณค่าไฟฟ้า โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อได้รับทราบและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการรับฟังความคิดเห็นในการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ในแต่ละรอบระยะเวลาของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ  

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มที่นี่

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด