โครงการ "เครื่องต้นแบบสำหรับอบแห้งลำไยด้วยไมโครเวฟ" โดยทีมงานวิจัยของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ผู้เชี่ยวชาญแหล่งจ่ายไมโครเวฟกำลังสูงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พัฒนาเครื่องอบแห้งลำไยด้วยไมโครเวฟขนาดกำลัง 100 กิโลวัตต์ ประสบผลสำเร็จอย่างมาก โดยอบแห้งลำไยสดได้ถึง 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) และได้ลำไยอบแห้งที่ความชื้นประมาณ ร้อยละ 10 ภายในเวลา 3-5 ชั่วโมงเป็นครั้งแรก

Plant/6397_1.jpg

น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผอ.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน บอกว่า การแปรรูปลำไยสดเป็นลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง และลำไยอบแห้งทั้งเปลือก จะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยมีช่องทางการขายลำไยสดเพิ่มขึ้น
ไมโครเวฟเป็นอีกเทคโนโลยีทางเลือกหนึ่งในการอบแห้งซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เนื่องจากประหยัดพลังงานและเวลาได้มากกว่าการใช้ลมร้อน

Plant/6397_2.jpg

ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลในการดำเนินโครงการ หากโครงการสำเร็จ จะทำให้ประเทศไทยมีเครื่องต้นแบบการอบแห้งลำไยด้วยไมโครเวฟ เพิ่มรายได้และขีดความสามารถในการแข่งขันต่างประเทศได้

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด