ได้แน่ๆ เงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท รอ 20 ก.ค.นี้

กลุ่มเปราะบางไม่ต้องร้อนใจ รอไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ จะได้รับเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท อย่างแน่นอน 

หลังจากเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) แล้วนั้น

เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

ความคืบหน้าในขณะนี้ คือ ผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกรมบัญชีกลาง แล้ว และมีคำยืนยันออกมาแล้วว่า จะดำเนินการจ่ายเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

ก่อนหน้านี้ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กลุ่มเปราะบาง ที่จะได้รับเงินเยียวยาโดยตรง รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาทนั้น มีจำนวนทั้งหมด 6,781,881 ราย

3 กลุ่มได้เงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท 

 • เด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย
 • ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย
 • คนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย

กลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่ม เป็นกลุ่มเป้าหมายของ พม. ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย และอยู่ในครอบครัว ที่ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะว่างงาน ของสมาชิกครอบครัว

2 ช่องทางจ่าย เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท 

 • ช่องทางที่ 1

กรมบัญชีกลางโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม

 • ช่องทางที่ 2

กรมบัญชีกลางโอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะนำจ่ายเป็นเงินสด ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิม

หลักเกณฑ์รับสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

1. ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยา จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)

2. เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงฯซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการลงทะเบียนในการขอรับสิทธิอีก

หากได้รับ เงินช่วยเหลือ ในเดือน พฤษภาคม 2563 จากช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือในรูปแบบเงินสด ถือว่ามีสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ของกระทรวง ซึ่งได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ในการจ่ายเงินเยียวยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

การได้รับเงิน

 • กลุ่มเด็กแรกเกิด

กลุ่มนี้ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ "เงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด" เดือนละ 600 บาท ถ้าหากได้รับ เงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง ก็จะได้รับเงินรวมกันในเดือนกรกฎาคม เป็น 3,600 บาท

 • กลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มนี้ปกติจะได้รับ เงินช่วยเหลือ ในโครงการ "เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ" จำนวน 600-1,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับอายุ หากได้รับ เงินเยียวยา ด้วย ก็จะได้รับเงินรวมกันในเดือนกรกฎาคม 3,600 - 4,000 บาท

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้สูงวัย ได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 งวดแล้วนั้น จะไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาทแต่อย่างใด

เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท
 • กลุ่มคนพิการ

กลุ่มนี้ ปกติจะได้รับ เงินช่วยเหลือ "เบี้ยยังชีพผู้พิการ" 800 บาทต่อเดือน หากได้รับ เงิน เยียวยากลุ่มเปราะบาง ด้วย ก็จะรับเงินในเดือนกรกฎาคม รวมกับเงินช่วยเหลือเดิมที่ได้อยู่แล้วเป็น 3,800 บาท

นอกจากนี้ กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการอีก 1.99 ล้านราย จะได้รับเงินอีก 1,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แบ่งเป็น

 • คนพิการ ที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร

กรมบัญชีกลาง โอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน  ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

 • คนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน  จ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ส่วนคนพิการ ที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ได้โอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Comment 0

  ความคิดเห็นมากที่สุด