"ไก่ชิงช้าสวรรค์" เลี้ยงไก่ได้ "แก๊ส" ไว้ใช้ แก้ปัญหาเชิงพื้นที่

เทคโนโลยีชาวบ้าน2,378 ดู

: 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.40 น.