โอนแล้วนะ ‘ธ.ก.ส.’ จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว 4 ล้านราย เช็คด่วนเลย!!

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" รายงานล่าสุด "ธ.ก.ส." จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว 4,222,359 ราย หากยังไม่ได้รับยื่นอุทธรณ์เลย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สรุปตัวเลขการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ให้กับเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด ตามทะเบียนเกษตรกรที่มีการขึ้นจาก 7 หน่วยงานนายทะเบียน ดังนี้คือ

  • กรมส่งเสริมการกษตร
  • กรมปศุสัตว์
  • กรมประมง
  • กรมหม่อนไหม
  • การยางแห่งประเทศไทย
  • กรมสรรพสามิต
  • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ทั้งนี้ ล่าสุด ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคมรวม 7 วัน จำนวน 4,222,359 ราย จำนวนเงิน 21,111.795 ล้านบาท โดยในวันที่ 24 พฤษภาคมโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร จำนวน 499,359 ราย จำนวนเงิน 2,498.775ล้านบาท เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ได้ผ่านเว็บไชต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมงเป็นประจำทุกปีและแจ้งปรับปรุงทะเบียน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2563 กำหนดอุทธรณ์ วันที่ 19 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กลุ่ม 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคมสรพสามิต ภายในวันที่ 30 เม.ย.และผู้ที่ขึ้นทะเบียน เพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกรมสรรพสามิต ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม กำหนดอุทธรณ์ 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเกษตรกรให้ความสนใจติดต่อสอบถามการได้รับสิทธิ์ และการจ่ายเงิน ของ ธ.ก.ส. จากเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งช่องทางต่าง ๆ ที่แต่ละหน่วยงาน ที่ร่วมโครงการได้จัดไว้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งทุกหน่วยงานได้เร่งแก้ไขข้อขัดข้องเพื่อให้การโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ได้ครบถ้วนต่อไป

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด