การปรับปรุงดินให้ดินดีโดยทั่วไปนั้นจะต้องใช้เวลานานเป็นปี ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชจะต้องมีค่าPH ในดินไม่เกินระดับ 6-7 แต่ถ้าเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่เดิมจนดินเสื่อมสภาพไปแล้ว หรือกำลังเริ่มทำการเกษตรในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม เป็นดินลูกรังหรือดินทรายอย่างไม่มีทางเลือก เกษตรกรจึงต้องมีการปรับสภาพดินให้ดินมีธาตุ N-P-K ที่ให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพในการปรับสภาพดินก่อนการปลูกพืชง่ายๆ ได้ด้วยตนเองโดยการใช้วัสดุที่หาง่ายๆในท้องถิ่น

Plant/723_1_723_1.jpg

วัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ : มีดังนี้
- แกลบดิบจากโรงสีข้าว จำนวน 1 กระสอบ
- ปุ๋ยคอก (ขี้หมู,ขี้วัว,ขี้ไก่) จำนวน 1 กระสอบ
- แกลบเผา (ไม่ใช่ขี้เถ้าแกลบ) จำนวน 1 กระสอบ
- สารเร่ง พด. 1 จำนวน 1 ซอง
- น้ำเปล่าที่ไม่ใช่น้ำประปา
วิธีการผลิต :
1. นำแกลบดิบ ปุ๋ยคอก และแกลบเผา ตามจำนวนดังกล่าวมาคลุกเคล้าผสมกันบนกองหมัก
2. ใช้น้ำเปล่ารดบนกองส่วนผสมในข้อ 1 ให้ได้ความชื้นเท่ากับ 60 % (ความชื้น 60 % สังเกต ได้โดยการ ลองกำวัสดุที่ผสมกันแล้วในมือให้แน่นและปล่อย สังเกตดูถ้าวัสดุที่ผสมดินกันเป็นก้อนและพอแตกออกบ้างเล็กน้อย นั่นแสดงว่ามีความชื้น 60 % แล้ว)
3. จากนั้นละลายสารเร่งพด. 1 ในน้ำเปล่า 10 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 10 นาที
4. นำน้ำที่ละลายสารเร่งพด.1 รดบนกองปุ๋ยหมักที่มีความชื้น 60 % อยู่แล้วให้ทั่วกองหมัก
5. หมั่นกลับกองทุกๆ 7 วันเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้กองปุ๋ยมีความร้อนจนเกินไป เนื่องจากความร้อนดังกล่าวจะทำให้เชื้อจุลินทรีย์ตาย
6. รวมแล้วให้เวลาหมักจำนวน 21 วัน จากนั้นสามารถนำปุ๋ยหมักปรับสภาพดินไปใช้งานได้
วิธีการใช้ :
ก่อนการปลูกพืชทุกชนิดในพื้นที่เสื่อมโทรม ให้ใช้ปุ๋ยปรับสภาพดินดังกล่าว รองก้นหลุมก่อนการปลูก หรือใช้หว่านบนแปลงขณะไถหรือขึ้นแปลง แต่ถ้าดินที่จะทำการเกษตรเป็นดินทรายให้ผสมดินจอมปลวกบดละเอียดลงไปก่อนนำปุ๋ยปรับสภาพดินไปใช้งานในอัตรา 2 กระสอบต่อจำนวนปุ๋ยดังกล่าว
ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์จากแกลบ :
- ช่วยปรับสภาพดินเสื่อมให้สามารถปลูกพืชต่างๆได้
- ช่วยรักษาความชื้นในดิน
- ช่วย เร่งการงอกและการเจริญเติบโต ของพืช

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด