ระกาศลำดับอาวุโสรอง ผบก.-ผู้ช่วยผบ.ตร. 773 ตำแหน่ง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในบันทึกข้อความ ที่ 0009.231/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งระดับรอง ผบก.ถึงผู้ช่วย ผบ.ตร จำนวน 773 นาย โดยมีใจความว่า ด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งรองดับ ผบก. ถึง จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) และรอง ผบ.ตร. วาระประจำปี 2563

ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของสำนังานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จึงประกาศลำดับความอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบก. ถึงผู้ช่วย ผบ.ตร.มาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีลำดับอาวุโสดังกล่าว

ทั้งนี้ หากเห็นว่า ข้อมูลในการจัดลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องต่อ ตร. (ผ่าน ทพ.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศลำดับอาวุโส

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโสนั้น กำหนดการแต่งตั้งตามหลักอาวุโส ให้ถือว่าผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีรายชื่อประกาศในประกาศลำดับอาวุโสของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือว่ามีความอาวุโส ตามหลักอาวุโส สามารถเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นได้ โดยการแต่งตั้งต้องเป็นไปตามอาวุโส ในสัดส่วนร้อยละ 33

สำหรับประกาศดังกล่าวในระดับผู้ช่วยผบ.ตร.และรองจเรตำรวจแห่งชาติ มีผู้มีสิทธิเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักอาวุโส 9 นาย รายชื่อเรียงตามลำดับอาวุโส ดังนี้

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.  พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รอง จตช. พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ระดับผู้บัญชาการ(ผบช.) มีผู้อยู่ในหลักอาวุโส สามารถเลื่อนขึ้นในระดับผู้ช่วยผบ.ตร.หรือรองจเรตำรวจแห่งชาติ 32 ราย โดย อาวุโส 5 ลำดับแรก คือ

พล.ต.ท.อิทธิพล พิริยภิญโญ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.(ทนท.นายตำรวจประสานงานรัฐสภา)

พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผบช.สกพ.

พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส.

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ.ตร.  

ระดับรองผู้บัญชาการ (รอง ผบช.) มีผู้อยู่ในหลักอาวุโส สามารถเลื่อนขึ้นในระดับ ผบช. 121 ราย โดยอาวุโส 10 อันดับแรก คือ

พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.ตชด.

พล.ต.ต.มโนช ตันตระเธียร รอง จตร.

พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.9

พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล รอง ผบช.สกพ.

พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รอบ ผบช.ภ.1

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รอง ผบช.ส.

พล.ต.ต.นพปฎล อินทอง รอง ผบช.สง.ก.ตร.

พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ.

พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์ รอง ผบช.ภ.6 

ระดับผู้บังคับการ (ผบก.) มีผู้อยู่ในหลักอาวุโส สามารถเลื่อนขึ้นในระดับ รองผบช. ทั้งสิ้น 143 ราย โดย 5 ลำดับแรก คือ

พล.ต.ต.วรเศรษฐ วิทยกุล ประจำ (สบ 6) สง.ผบ.ตร.

พล.ต.ต.วีรพล กุลบุตร อาจารย์ (สบ 6) ประจำ รร.นรต.

พล.ต.ต.สมบัติ หวังดี ผบก.กต.8

พล.ต.ต.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช อาจารย์ (สบ 6) ประจำ รร.นรต.

พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 

สำหรับระดับรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) มีผู้อยู่ในหลักอาวุโส สามารถเลื่อนขึ้นในระดับ ผบก. ทั้งสิ้น 468 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการแต่งตั้งระดับรอง ผบ.ตร.-ผบก. ในปีนี้ มีตำแหน่งว่างในระดับ รองผบ.ตร. 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร.ว่าง 5 ตำแหน่ง ผบช.ว่าง 12 ตำแหน่ง รอง ผบช.ว่าง 42 ตำแหน่ง และ ผบก. ว่าง 76 ตำแหน่ง

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด