page

อ.เจษฎา จี้ปมทรงผมนักเรียน ให้ครูเป็นตัวอย่าง เคารพวินัยครูให้ได้ก่อน

ภายหลังเกิดกระแสรณรงค์เรื่องทรงผมนักเรียน ผ่านกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “นักเรียนเลว” ที่เรียกร้องให้โรงเรียนออกระเบียบใหม่ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 เพื่อให้นักเรียนได้ไว้ผมยาวได้ตามเหมาะสม แต่เนื่องจากขณะนี้มีโรงเรียนหลายแห่งยังบังคับให้นักเรียนตัดผมสั้น ซึ่งกำลังเกิดเหตุขึ้นในหลายโรงเรียนนั้น

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ครูต้องเป็นตัวอย่างให้เด็กดูก่อน ว่าเคารพระเบียบวินัยครู เองได้หรือเปล่า

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ได้กำหนดวิธีการลงโทษไว้ซึ่งจะนำมากล่าวถึงในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้ ข้อ 4. …“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิดโดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน

ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี 4 สถาน ดังนี้

  • ว่ากล่าวตักเตือน
  • ทำทัณฑ์บน
  • ตัดคะแนนความประพฤติ
  • ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ

หรือด้วยความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด