สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม ประกาศปิด 3 วัน หลังพบ นักเรียนในสังกัด เดินห้างแหลมทอง ระยอง วัน เวลาเดียวกับ ‘ทหารอียิปต์’

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศึกฤทธิ์  ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม ออกหนังสือที่ อว 0601.0508/548 ถึงผู้ปกครอง แจ้งปิดสถานศึกษา ข้อความว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็วนั้น การระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จัดเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ประกอบกับ มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เป็นกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว เนื่องจาก มีนักเรียนเดินทางไปจังหวัดระยอง และได้แวะไปศูนย์การค้าแหลมทอง ในช่วงวัน เวลา ที่พบผู้ติดเชื้อใช้บริการ ณ สถานที่ดังกล่าว
ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน พร้อททั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ทางโรงเรียนฯ จึงขอแจ้งปิดสถานศึกษา เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปกติ ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด